< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): חינוך במצבי חירום - גיליון מיוחד של כתב עת 'דפים' (סמדר דוניצה שמידט וענת קדרון) [עברית] דדליין לתקצירים=15.8.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062100/

קול קורא גיליון נושאי של כתב העת דפים

חינוך במצבי חירום

משבר הקורונה חייב את מערכת החינוך במובנה הרחב להיערכות חירום מהירה על מנת להתאים את עצמה לתנאים החדשים במגוון
היבטים: טכניים וטכנולוגיים, פדגוגיים ורגשיים-חברתיים. גנים, בתי ספר, מערכת ההשכלה הגבוהה, הכשרות המורים והחינוך הבלתי
פורמלי עברו כולם שינויים לנוכח המשבר הבריאותי הרחב.
למגפת הקורונה העולמית שתפסה את רוב מדינות העולם ואת מערכות החינוך שלהן בחוסר מוכנות, קדמו תקופות חירום נוספות.
בעולם היו אלו מגפות, אסונות טבע ומלחמות; בישראל היו אלו בעיקר משברים ביטחוניים. מה נלמד מאירועי החירום בעבר? מה
אפשר ללמוד מתקופת הקורונה? אילו התאמות עשתה מערכת החינוך על שלביה השונים על מנת לאפשר לקיים הוראה ולמידה של
ילדים, נוער ומבוגרים בתקופות מאתגרות אלו? מהי מידת הצלחתן של התאמות אלו בעבר, ואילו מהן כדאי לשמר לשנים הבאות?
מערכת דפים מזמינה חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש הצעות למאמרים אמפיריים הבוחנים את היערכותם של מערכות
וארגוני חינוך בשעות חירום במגוון הקשרים והיבטים: חברתיים, פוליטיים, חינוכיים, תרבותיים ואחרים. ניתן להגיש הצעות למאמרים
במסגרת דיסציפלינה ספציפית וכן מנקודת מבט רב-תחומית. המאמרים יכולים להתמקד בחקר מקרה או להציג פריסה השוואתית
רחבה על אודות מספר תחומים. המאמרים יכולים להיות כמותיים, איכותניים או משולבים.
דוגמאות לנושאים אפשריים:
c התמודדות עם אירועי חירום בעבר – יישום והפקת לקחים
c מוכנותן של מערכת החינוך ושל מערכת הכשרת המורים ותגובתן למשבר
c החלטות הנוגעות למדיניות החינוכית בעקבות משבר הקורונה
c הוראה ולמידה של מוסדות חינוך שונים בתקופת חירום
c התפתחות מקצועית של מורים, מחנכים ומורי מורים נוכח צו השעה
c הפעלתן של פרקטיקות מוצלחות לתמיכה לימודית-רגשית-חברתית
c התמודדותה של מערכת החינוך עם חוסר ודאות ועמימות מתמשכת
c מקומם של ארגוני המגזר השלישי במצבי חירום
c תמורות בהכשרת המורים בעת משבר הקורונה
c התמודדות מערכות החינוך עם פערים ואי שוויון בעיתות חירום
c בחינה משווה של מערכות חינוך ומערכות הכשרת המורים בארץ ובעולם בעיתות חירום
c ניהול מוסדות חינוך בעת חירום
c תפקידה של התקשורת במצבי חירום בהקשר של מערכת החינוך
c מעורבותם של בעלי עניין שונים במשבר הקורונה במערכת החינוך, כגון רשויות מקומיות, ארגונים, מורים, הורים
הנחיות להגשת הצעות למאמרים:
יש לשלוח תקציר מורחב בהיקף של עד 800 מילים לדוא“ל: il.ac.macam@dapim
כותבים שהצעתם תתקבל יוזמנו להגיש מאמר שאורכו לא יעלה על 000,7 מילים )כולל מקורות(, על פי ההנחיות המקובלות של כתב
העת דפים. ההנחיות נמצאות
באתר כתב העת בכתובת: il.ac.macam.mofet.dapim://https
לוח זמנים:
15 באוגוסט 2021 – הגשת התקציר המורחב
15 בספטמבר 2021 – תשובות המערכת לגבי קבלה או אי-קבלה של ההצעה
15 בפברואר 2022 – הגשת המאמרים המלאים למערכת
אוקטובר 2022 – פרסום הגיליון הנושאי

https://dapim.mofet.macam.ac.il/wp-content/uploads/2021/06/%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%A9%D7%A4_%D7%90.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה