< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): חידושים - היסטוריה ותרבות של יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.10.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1062000/

Chidushim

קול קורא להגשת מאמרים – חידושים

פרופ' דורון אברהם, פרופ' גלילי שחר, ד"ר איה אלידע, פרופ' דברה קפלן, ד"ר שגיא שפר, פרופ' גיא מירון, ד"ר אירנה אווה-בן-דוד, ד"ר איריס אידלסון-שיין, ד"ר דני שרירא, ד"ר יאן קינה, ד"ר שרון ליבנה (עורכת משנה).

חידושים הוא כתב עת אקדמי שפיט (נכלל במודל ות"ת) המתפרסם בשפה העברית ורואה אור פעם בשנה במסגרת מכון ליאו-בק בירושלים.

כתב העת מבקש לעורר את הדיון בדבר ההיסטוריה של יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית לאורך ההיסטוריה. בהקשר זה יש לציין כי כתב העת מתייחס להיסטוריה במובנה הרחב והמאמרים יכולים לעסוק בהיבטים שונים של הפרספקטיבה ההיסטורית: תרבות, פילוסופיה, חברה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ספורט ואמנות. כמו-כן, יתקבלו לשיפוט גם מאמרים שעניינם באינטראקציה של יהודי המרחב הגרמני עם יהודים ולא-יהודים מתרבויות וממקומות אחרים, באירופה ומעבר לה. מבחינה זו מבקש כתב העת להרחיב את השיח אודות יהודי גרמניה גם להקשרים בינלאומיים וגלובליים רלוונטיים, ולפתוח את הדיון גם לנקודת המבט הטראנס-לאומית. בהתאם לכך משמש כתב העת אכסניה לשיח מחקרי חדשני הן עבור חוקרים בכירים והן עבור חוקרים צעירים.

חוקרים ותיקים וצעירים מוזמנים לשלוח למערכת מאמרים מקוריים שלא התפרסמו בעבר. במקרים חריגים יישקל פרסום של מאמרים שהופיעו בעבר בכתבי עת נבחרים, ובתנאי שכתב היד שיישלח למערכת יהיה בשפה העברית.

אורך המאמר לא יעלה על 10,000 מילים כולל הערות שוליים. יש לצרף תקציר בעברית ובאנגלית (150-300 מילה) ולהקפיד שהמאמר ייכתב על פי ההנחיות המופיעות באתר מכון ליאו בק: https://leobaeck.org/

את המאמרים יש לשלוח למערכת בדואר אלקטרוני עד לתאריך ה-01 באוקטובר 2021 (לכתובת הדוא"ל: chidushim@leobaeck.org )

קבלת המאמרים לפרסום כפופה להליך שיפוט כמקובל בכתבי עת אקדמיים.

חידושים מפרסם מדור קבוע לסקירת ספרים

בתי הוצאה לאור, חוקרים וקוראים מוזמנים לשלוח למערכת ספרים חדשים שפורסמו לאחרונה בעברית או בלועזית, הנוגעים לחקר תולדות יהדות גרמניה והמרחב הדובר גרמנית. ספרים שיימצאו מתאימים יישלחו לכתיבת סקירה שתפורסם בכתב העת.

כמו כן, חוקרים המעוניינים להציע גיליון מיוחד, מוזמנים לשלוח תקציר (עד 1,000 מילים) ותקצירי המאמרים המוצעים. כל התקצירים והמאמרים יעברו שיפוט מדעי.

פרופ' דורון אברהם.

מערכת: פרופ' גלילי שחר, ד"ר איה אלידע, פרופ' דברה קפלן, ד"ר שגיא שפר, פרופ' גיא מירון, ד"ר אירנה אווה-בן-דוד, ד"ר איריס אידלסון-שיין, ד"ר דני שרירא, ד"ר יאן קינה, ד"ר שרון ליבנה (עורכת משנה).

מועצת המערכת: פרופ' סטיבן אשהיים, ד"ר שטפן ליט, פרופ' יוסף מאלי, פרופ' עמוס מוריס-רייך, פרופ' פול מנדס- פלור, פרופ' אמיר אשל, פרופ' גדעון ראובני, פרופ' נעמה רוקם, פרופ' מרים רירופ, פרופ' אלישבע באומגרטן, פרופ' איריס רחמימוב, פרופ' שולמית וולקוב, פרופ' דיוויד מאיירס.

https://leobaeck.org/news/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה