< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגות עמיתי מחקר מטעם מכון בן- צבי לחקר קהילות ישראל במזרח [יד בן צבי] דדליין=11.7.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1061502/

מלגות עמיתי מחקר

מטעם מכון בן- צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

לשנת תשפ"ב – 2021/2022

מכון בן-צבי מכריז על הענקת מלגות עמיתי מחקר לתלמידי מוסמך במסלול המחקרי ולתלמידי

דוקטורט העוסקים בחקר יהודי ארצות האסלאם, יהודי אסיה, יהודי אתיופיה והיהודים הספרדים

במזרח ובמערב, בכל תחומי הדעת.

המלגה תינתן לסטודנטים הרשומים במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

המלגות אינן מיועדות לחוקרים העוסקים בחקר תולדות היהודים בארץ ישראל או במדינת ישראל.

גובה המלגה: לתלמידי/תלמידות מוסמך 6000 ש"ח; לתלמידי/תלמידות דוקטורט 9000 .₪

חלק מן הסכום יוענק לזוכים מיד עם זכייתם ויתרת הסכום תוענק להם עם סיום המחקר והגשתו .

מועמד/ת למלגת עמיתי מחקר

מטעם מכון בן – צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

שם משפחה: _____________________________________________________

שם פרטי: _______________________________________________________

כתובת: _________________________________________________________

מספר טלפון ומספר טלפון נייד: _________________________________________

מספר ת.ז.: _______________________________________________________

כתובת דוא"ל: ______________________________________________________

מקום עבודה והיקף עבודה: _____________________________________________

לימודים אקדמיים: ___________________________________________________

_________________________________________________________________

נושא עבודת המחקר: _________________________________________________

_________________________________________________________________

המדריכים: _________________________________________________________

_________________________________________________________________

שמות הממליצים: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

פירוט המלגות ופרסי מחקר שקיבל/ה המועמד/ת ממוסדות אחרים בשנתיים האחרונות:

mbz@ybz.org.il ליום ראשון ב' באב לגב' אפרת אבן בדוא"ל

 

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה