< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות לבתר-דוקטורט [העברית] דדליין=9.9.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1060204/

 

מרכז מנדל סכוליון, בית ספר ג’ק, ג’וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

קול קורא
למלגות מנדל
במדעי הרוח והיהדות
לבעלי ובעלות תואר דוקטור מצטיינים ומצטיינות
לשנים תשפ”ג-תשפ”ה, 2025-2022

 

v המלגות מיועדות לחוקרים וחוקרות מהארץ ומחו”ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.

v רשאים להגיש מועמדות חוקרים וחוקרות שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2017. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים וחוקרות שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שיגישו את עבודת הדוקטור עד ה-9 בספטמבר 2021. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2022.

v מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.

v מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-150,000 ₪ וכן תקציב מחקר.

v המלגה היא לשלוש שנים, החל מראשית אוקטובר 2022. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.

v המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה לתחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

9 בספטמבר 2021, ג’ בתשרי תשפ”ב

 

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

תנאי המלגה

 1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.
 2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי ומלגאית יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתם באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יתקיים פעילותם המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.
 3. תקופת המלגה מראשית אוקטובר 2022 עד סוף ספטמבר 2025. בסוף כל שנה (עד 15 ביולי), יגישו המלגאים להנהלת המרכז דו”ח על פעילותם. הדו”חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדים המחקריים החדשים לשנה הבאה.
 4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ”ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.
 5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות

הגשת מועמדות – באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד. יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח.

שימו לב! המערכת תיסגר ביום חמישי ה-9.9.2021.

 

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה מקוון
 2. קורות חיים (עד שני עמודים)
 3. רשימת פרסומים
 4. מכתב הצהרת כוונות, המסביר את תכניות המחקר שלך לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). יש לציין, בין השאר, את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבת, וכן כיצד תסייע שהייתך בירושלים במימוש התוכנית.
 5. דוגמה לכתיבה אקדמית – מאמר או עבודה אקדמית שכתבת, עד שלושים עמודים.
 6. תקציר עבודת הדוקטור, עד שני עמודים.
 7. שני מכתבי המלצה. על הממליצים להגישם ישירות עד 9.9.21, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה

 

בראשית דצמבר 2021 ייבחרו המועמדים והמועמדות הסופיים. אלה יוזמנו להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז באמצעות אפליקציית “זום” בימי רביעי וחמישי 22-23.12.2021 .

 

לשאלות כלליות ניתן לגשת לאתר המרכז ובנוסף ניתן לפנות במייל: scholion@savion.huji.ac.il

https://scholion.huji.ac.il/book/קול-קורא-למלגות-בתר-דוקטורט-לשנים-תשפג-תשפה

Message publisher
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
Full address
מרכז מנדל סכוליון, בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, האוניברסיטה העברית קמפוס הר הצופים
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added