< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): כתב העת גילוי דעת - גיליון מיוחד בנושא הלמידה מרחוק (מעין מזור, עתליה שרגאי, רינת ארביב אלישיב) [עברית] דדליין לטקסט מלא=30.9.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1050100/

קול קורא לשליחת מאמרים לכתב העת גילוי דעת בנושא

הוראה מקוונת – לאן?
השפעותיה של למידה מרחוק על טיב החינוך ועל הכשרת המורים

מגפת הקורונה זימנה התנסות אינטנסיבית בלמידה מרחוק והפנתה זרקור אל שאלות יסוד ביחס
לתהליכי למידה–הוראה–הערכה והשפעותיהם על טיב החינוך וההשכלה, על הכשרת המורים,
על הכשירויות האישיות הנדרשות מדמות הבוגר, על היחסים החברתיים ועל השותפויות
האזרחיות-תרבותיות.

בעקבות זאת מערכת גילוי דעת מבקשת לפרסם גיליון מיוחד בנושא הוראה מקוונת – לאן?
מטרתו של הגיליון היא לתת את הדעת ולהרחיב את היריעה בכל הנוגע למגוון הנושאים והאתגרים
הכרוכים בלמידה מרחוק.

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו מאמרים הדנים בלמידה מקוונת על אתגריה, בהנגשת אמצעים
טכנולוגיים, ארגוניים ופדגוגיים ובהתמודדות עם חסכים בתחום הרגשי, החברתי וההשכלתי.
המאמרים יכולים להיות מסוגות אקדמיות שונות – הן עיוניים )הגותיים-ביקורתיים( והן מחקריים
אמפיריים )איכותניים וכמותיים( – ובהיקף של כ 6,000- מילים. כל המאמרים יעברו שיפוט עמיתים
ועריכה מדעית. באתר שלנו תוכלו למצוא את ההנחיות להגשת מאמרים.
את המאמרים יש לשלוח עד יום ה', 30 בספטמבר 2021 , לכתובת: gilui.daat@smkb.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה