< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט במרכז הלפרן לחקר התודעה היהודית [בר אילן] דדליין=31.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1043000/

 

מרכז הלפרן לחקר התודעה היהודית באוניברסיטת בר-אילן מזמין חוקרות וחוקרים להגיש מועמדות למלגת מחקר לשנת הלימודים האקדמית תשפ״ב בסך של 70,000 ש״ח לשנה. המלגה מיועדת להשתלמות בתר-דוקטורט, וזכאים להגיש לה מועמדות מי שעבודת הדוקטור שלהם אושרה לכל המוקדם בשנת 2015. כל מועמד/ת מתבקש/ת להגיש:

  • קורות חיים
  • רשימת פרסומים
  • תוכנית מחקר מפורטת למשך תקופת המלגה
  • מכתב זכאות לתואר דוקטור
  • מכתב המלצה מהמנחה של עבודת הדוקטור
  • מכתב המלצה ממנחה אשר מוכן להנחות אותם מבין אנשי ונשות הסגל הבכירים/ות מהמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן

 

תיק ללא כל החומרים המבוקשים יידחה על הסף.

הזוכה במענק מתחייב/ת להעביר הרצאה בחסות המרכז במהלך שהותו/ה באוניברסיטה, ולציין את תמיכתו של המרכז בפרסומים הרלוונטיים בעתיד.

את החומרים יש להעביר לגברת חן אברהם בקובץ .PDF לכתובת הדוא"ל: chen.avraham@biu.ac.il עד ה-31 במאי 2021.
בנושא המייל יש לרשום ״הגשה למלגת פוסט-דוקטורנט מרכז הלפרן.״

מפרסם ההודעה
קימי קפלן המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן Kimmy.caplan@biu.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה