< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לסדנה: תהליך בינוי התרבות בתקופת היישוב [שדה בוקר 06/21] דדליין=10.5.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1042204/

בינוי תרבות הוא חלק מרכזי מבינוי אומה. בינוי התרבות הישראלית החל עוד לפני הקמת המדינה וכמו בסוגיות אחרות, היה נתון לדיון ולמחלוקת מתמשכים בדבר אופיה ויסודותיה של התרבות הלאומית. מעבדת המחקר ‘דוד בן-גוריון – מנהיגות ומחשבה פוליטית’ במרכז עזריאלי ללימודי ישראל (מעל”י), במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, עוסקת בשנים האחרונות בהיבטים שונים של בינוי אומה, ובכלל זה במפעל בינוי התרבות הציוני. בהקשר זה תכנס המעבדה סדנת חוקרים שמטרתה לדון בהיבטים מגוונים של בינוי התרבות הציונית בתקופה המכוננת של שנות היישוב שקדמו להקמת המדינה.

אנחנו מזמינים חוקרים וחוקרות שמחקריהם נוגעים בנושא זה להשתתף בסדנה ולתרום להבנת הנושא מתוך נקודת המבט הייחודית למחקרם. הסדנה תכלול הרצאות ודיונים פתוחים במספר מושבים. תיבחן הוצאת קובץ אקדמי על בסיס מאמרים שיוצגו בסדנה.

העיסוק בממד ההיסטורי של בינוי התרבות יידון בסדנה זו גם בהקשרן של שאלות עכשוויות על בינוי התרבות במדינת ישראל, זאת מתוך הנחה, שפעולתן של דמויות מפתח בתקופת היישוב, ומפעליהן התרבותיים, השפיעו עמוקות על כיווני ההתפתחות של התרבות גם בשנים הבאות. בעקבות סדנת החוקרים, ייערך יום עיון אקדמי וציבורי שיעסוק בירח העיון של ברל כצנלסון וביחס בינו לבין בתי מדרש עכשוויים.

הסדנה תתקיים ביום שני, 23 ביוני, במהלך כל היום ותסתיים בשעות הערב. הסעה מבאר שבע תינתן בתיאום מראש.

נושאים אפשריים לדיון:
תפיסות שונות של בינוי תרבות – הניסוח ההגותי והתיאורטי
• עמדותיהם של הוגים ומנהיגים ציונים שבינוי התרבות היה מרכזי בתפיסת בינוי האומה שלהם
• בין הרס לבינוי: אילו יסודות נדחו ואילו אומצו במסגרת בינוי התרבות
• חינוך למבוגרים ומקומו בבינוי התרבות הציוני
גילויים מעשיים של בינוי תרבות
• דגמים שונים של בינוי תרבות
• התרבות והחיים: בינוי תרבות בתוך החיים ובהשפעה על החיים, מול תרבות נלווית לחיים
• נשיות וגבריות בבינוי תרבות לאומית
• בינוי תרבות מגזרי או מפלגתי, לעומת בינוי תרבות כללי
ההקשר ההיסטורי והמקומי של בינוי התרבות הציוני
• מסורות יהודיות-מסורתיות ואירופיות-מערביות של בינוי תרבות
• בינוי התרבות הציוני, לעומת בינוי תרבות באומות אחרות
• השפעות ותוצאות מתמשכות של תפיסות בינוי התרבות – מה נשמר ומומש, מה שקע ומאילו סיבות

ההצעות תיבחנה על-ידי הוועדה המארגנת. הצעות להרצאה יש לשלוח לדוא”ל: israelis@post.bgu.ac.il עד לתאריך 10/5/2021. לפנייה יש לצרף הצעה להרצאה באורך של עד 300 מילים.

הוועדה המארגנת:
פרופ’ אבי בראלי, ד”ר גילי גופר, ד”ר עדי שרצר, עמרי דינור, שמעון ישראלי

Message publisher
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
Full address
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added