< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / למאמרים (כתב עת): מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי, כרך י"ד (עמרי ידלין) [עברית] דדליין לתקצירים=5.7.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1042202/

הארכת מועד ההגשה לקול קורא להגשת מאמרים לכרך יד’ התשפ”ג-2023 מעשי משפט – כתב עת למשפט ולתיקון חברתי

מעשי משפט הוא כתב עת אקדמי היוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, ומעמיד במרכז את החיבור בין המשפט לחברה ובין התיאוריה לפרקטיקה. כדרך קבע מהווה כתב העת במה למאמרים הנוגעים למאבקים חברתיים-משפטיים בישראל, ושנכתבים הן על ידי אנשי אקדמיה והן על ידי אנשי מקצוע, ביניהם עורכי דין חברתיים, מנקודת המבט של “השטח”. כתב העת שם דגש על תמציתיות וענייניות ולפיכך אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים. המערכת מתחייבת לכך שתהליכי השיפוט של המאמרים יהיו מהירים מהמקובל בכתבי עת אקדמאיים אחרים.

מערכת מעשי משפט קוראת לכותבות וכותבים בתחומים הרלוונטיים לכתב העת לשלוח מאמרים לכרך יד’, שמיועד להתפרסם בתחילת שנת 2023. ניתן להגיש מאמרים כלליים בהם עוסק כתב העת, ובנוסף ניתן להגיש מאמרים בנושא שבחרה מערכת “מעשי משפט” להקדיש חלק מכרך יד׳ אליו:

״הסטטוס של הסטטוס המשפטי – מבינאריות לרצף?״ אזרחות, יחסי עבודה, משפחה, מגדר וסטטוסים אחרים בעידן המודרני.

סטטוס משפטי הוא קטגוריה משפטית שעצם ההשתייכות אליה מחילה על הפרט זכויות, חובות סמכויות ומגבלות מסוימות. לסטטוס המשפטי כללי כניסה ויציאה מוגדרים, המשתנים בהתאם לנורמות השוררות בחברה. בעידן המודרני, אנו עדים למהפכות טכנולוגיות וחברתיות, אשר יחד עם מגמת המעבר מחשיבה בינארית לחשיבה של רצף, משפיעות על האופן בו אנו תופסים קטגוריות משפטיות מסוימות, ואף על האופן בו נתפס מושג הסטטוס המשפטי ככלל. כך למשל, ניתן לראות שינוי בתפיסת המשפט והחברה את הסטטוסים המגדריים של זכר ונקבה והתא המשפחתי, ולאור התפתחויות טכנולוגיים (דוגמת תחום הפוריות), ניתן לצפות לשינויים בתחום דיני משפחה (פונדקאות, הורות משותפת ועוד). דוגמה נוספת היא השינויים שמתרחשים בסטטוס של ״עובד״, בין בשל המהפכה הטכנולוגית, המאפשרת עבודה מרחוק, ובין בשל טשטוש הבינאריות של ההבחנה בין עובד לעצמאי. מערכת מעשי משפט מזמינה כותבים וכותבות בנושא זה לשלוח את מאמריהם לכרך יד׳.

הנחיות כתיבה

כותבים/ות המעוניינים/ות לפרסם מאמר מקורי וחדש בגיליון הנושאי של כרך יד’ של כתב העת מוזמנים להגיש תקציר של עד 500 מילים עד לתאריך 5.7.21 בדוא״ל Mmishpat14@gmail.com. מגישי ההצעות שייבחרו יתבקשו להגיש את המאמר המלא לצורך שיפוט אקדמי עד ליום 3.10.21 בפורמט Word. אורך המאמר לא יעלה על 8,000 מילים (לא כולל הערות שוליים). נבקש שלא להרבות בהערות שוליים, ולמקם אותן בסוף כל עמוד בהתאם לכללי האזכור האחיד העדכניים. את המאמרים בנושאים הכלליים יש להגיש לאותה כתובת מייל ולא יאוחר מה-27.8.21. ניתן לפנות גם אל לעורכי כתב העת לכל שאלה בנושא הגשת המאמרים.

בברכה, מעשי משפט – מערכת יד׳

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Maasei_Mishpat/kolkore/kol-kore-14.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added