< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאמר: אימהוּת במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהוּת של נשים מוחלשות (אסתר הרצוג) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1042101/

הרצוג, אסתר. 2020. אימהוּת במדינת הרווחה: השיח והמדיניות של פסילת האימהוּת של נשים מוחלשות. בתוך: סוגיות חברתיות בישראל, 29(1): 39-7.

המאמר עוסק באימהוּת במדינת הרווחה הנאו־ליברלית הישראלית. המאמר מתמקד בתופעת הפקעת ההורות מאימהוֹת על ידי רשויות המדינה ומן השימוש באמצעי כפייה שונים בהליכי הפקעת ההורות והאימהוּת. הוא מציע ניתוח ביקורתי של הקשר בין מדיניות ההשמה החוץ־ביתית לפסילת אימהוּת של נשים מוחלשות. מדיניות זו מתבססת בעיקר על השיח על "טובת הילד" ועל "מסוגלות הורית", שני מושגים המבוססים על תיאוריות מעורפלות ועל האשמת האימהוֹת בסיכון ילדיהן ובהזנחתם.

https://www.ariel.ac.il/wp/social-issues/wp-content/uploads/sites/141/2020/02/03_Herzog_SocialIssues29_01.pdf

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה