< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי בלימודים גרמניים 2021 / תשפ"א [מקוון 07/21] דדליין=30.4.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1041514/

קול קורא

לכנס השנתי בלימודים גרמניים

תשפ”א/2021

 

אנו מזמינות ומזמינים חוקרות וחוקרים בתחומי הלימודיים הגרמניים במדעי הרוח, החברה והאומנויות, להגיש הצעות להרצאות ולמושבים לכנס השנתי שיערך באופן מקוון בימים 5-6 ליולי 2021 .

מטרת הכנס השנתי, המחדש את מסורת הסדנה השנתית להיסטוריה גרמנית, היא לחזק קשרי מחקר בתחומי הלימודים הגרמניים בישראל, לעודד שיח ושיג, חילופי רעיונות ודעת בין חוקרות וחוקרים צעירים וותיקים

בארץ ובעולם.

מוזמנים ומוזמנות להגיש מועמדות חברי/חברות סגל אקדמי, חוקרות/ים, משתלמי בתר-דוקטורט

ותלמידות/תלמידי מחקר מתקדמים. אנו מעוניינים במצוינות, רב-תחומיות ומגוון במושבי הכנס, שישמשו גם

במה לחברותא.

המעוניינות/ים נקראות/ים להציע אחד מהשניים:

  • הרצאה: ההצעה תכלול את כותרת ההרצאה, שם הדובר/ת, תקציר (עד 250 מילים), קורות חיים ודף מלווה קצר.
  • מושב: ההצעה תכלול את כותרת המושב, שמות של שלושה דוברים, מגיב/ה פוטנציאלי, ויו”ר

למושב. אנא צרפו תקציר הכולל את תיאור המושב וההרצאות (עד 1000 מילים), קורות חיים של כל

המועמדים/ות ודף מלווה קצר.

אורך כל הרצאה בכנס: עד עשרים דקות, אורך התגובה: 10 דקות.

 

את התקציר יש לשלוח עד 30.4.2021 ל:

annualsadnagermanstudies@gmail.com

 

בכבוד רב,

ועדת הכנס

 

מכון ליאו בק ירושלים, המחלקה להיסטוריה כללית – אוניברסיטת בר אילן, מרכז קבנר, Haifa Cebter for German and European Studies, האוניברסיטה הפתוחה, המרכז ללימודים גרמניים – האוניברסיטה העברית, הקתדרה לתולדות היהודים בגרמניה ע”ש בראון – אוניברסיטת בר אילן, CAGS, מרכז מינרבה להיסטוריה גרמנית – אוניברסיטת תל אביב, מרכז פרנץ רוזנצוויג מינרבה – האוניברסיטה העברית, Bucerius Institute

https://leobaeck.org/news/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added