< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: החינוך הקיבוצי (אלון גן) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1040801/

אלון גן (עורך) החינוך הקיבוצי, קו אדום – הקיבוץ המאוחד, מכון מופ"ת, יד טבנקין, סמינר הקיבוצים, ת-א, 2021

החינוך הקיבוצי נחשב שנים רבות ליהלום שבכתר התנועה הקיבוצית. גני הילדים, בתי הספר, החינוך הבלתי פורמלי, תנועות הנוער, המכללות הקיבוציות ("סמינר הקיבוצים" ו"אורנים") – כל אלו היו לחממה המטפחת חדשנות וחלוציות חינוכית.

החל מראשית דרכו היה החינוך הקיבוצי כמעבדה יוצרת לחינוך אלטרנטיבי:

  • החינוך הקיבוצי עסק ב"למידה משמעותית" עוד הרבה לפני ששר החינוך שי פירון ביקש להטמיע תפיסה זו בשיח החינוכי.
  • החינוך הקיבוצי עסק בהערכה חלופית כאלטרנטיבה ל"הערכה מודדת" של בית הספר החרושתי, הרבה לפני שמושגים אלה היו לנכסי צאן ברזל בשיח החינוכי.
  • החינוך הקיבוצי עסק בקיימוּת ובחינוך סביבתי הרבה לפני שמושגים אלה הפכו למושגי מפתח בשיח הציבורי בכלל ובשיח החינוכי בפרט.

אסופת מאמרים זו מבקשת להתחקות אחר סוגיות, דילמות ומאפיינים הקשורים לחינוך הקיבוצי מתוך ניסיון לבחון מה הוא סוד קסמו של החינוך הקיבוצי והאם ביכולתו של החינוך הקיבוצי להיות דגם הניתן להטמעה גם מחוץ לחצר המשק?

ספר זה נועד לכל אותם אנשים אשר החיידק הבריא "תיקון אדם–תיקון חברה–תיקון עולם" מקנן בחדרי ליבם ומוחם ומזין את עשייתם, אנשי חינוך ואנשי מחקר הרואים בחינוך הקיבוצי מקור השראה, הן למה שהיה והן למה שעוד יכול להיות.

https://store.macam.ac.il/store/books/1213/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה