< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום לעבודת מחקר מצטיינת [ישראל] דדליין=10.10.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1032210/

האגודה הישראלית לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום שמחה להכריז על פרס האגודה לעבודת מחקר מצטיינת בתחום השפות, התרבויות, ההיסטוריה והאמנות של עמי המזרח הקרוב הקדום. הפרס מיועד לתלמידים מתקדמים בתואר שני או שלישי, במוסד מחקר ישראלי, שכתבו עבודה בנושאים אלה, ועבודה זו אושרה בשנתיים שקדמו למועד הגשת המועמדות לפרס.

ניתן להגיש עבודת סמינר מחקרית שנבדקה, עבודת תזה שאושרה, או מאמר שהתקבל לכתב עת גם אם טרם פורסם. על נושא העבודה להיכלל באחד מתחומי חקר המזרח הקדום, לרבות אשורולוגיה, אגיפטולוגיה, חיתיתולוגיה, אוגריתולוגיה, והמקרא על רקע המזרח הקדום.

את העבודה יש לשלוח, בצירוף אישור על בדיקתה, אישורה או קבלתה, לכתובת AssyrioLab@gmail.com

עד לתאריך ד’ במרחשון תשפ”ב, 10.10.2021.

הפרס, על סך 4000 ש”ח, יוענק בכנס השנתי הבא של האגודה לאשורולוגיה ולחקר המזרח הקדום.

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added