< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות מנדל למוסמך לתלמידים מצטיינים לתואר מוסמך מחקרי [העברית, ירושלים] דדליין=6.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1032025/

הפקולטה למדעי הרוח
ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
באוניברסיטה העברית בירושלים

מכריזים על מלגות מחיה דו-שנתיות ופטור משכר לימוד
לתלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים
לשנים תשפ"ב-תשפ"ג (אוקטובר 2021 – ספטמבר 2023)

מועד סופי להגשת מועמדות: יום ג, 6 באפריל, 2021

פרטים נוספים ומידע על הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר בית ספר מנדל: mandelschool.huji.ac.il

https://mandelschool.huji.ac.il/book/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה