< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות הפקולטה למדעי הרוח לשם מחקר על העיר נצרת, מטעם קרן משפחת עפיפי [חיפה] דדליין=1.6.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031313/

קול קורא לתלמידי תואר שני ושלישי מצטיינים למחקר על העיר נצרת מתרומת משפחת עפיפי.

הפקולטה למדעי הרוח תעניק בשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) מלגות מתרומת משפחת עפיפי מנצרת, שמטרתן לעודד מחקר אקדמי איכותי ופורץ דרך בתחום ההיסטוריה, החברה והתרבות של העיר נצרת בשנים 1967-1700 לתלמידי תואר שני ושלישי במסלול המחקרי.

הענקת המלגות תעשה כדלקמן:

תואר שני – גובה מלגה 60,000 ש״ח למשך תקופת התואר של שלוש שנים (מותנה באישור הצעת המחקר בסוף שנה א׳ ללימודים).

תואר שלישי – גובה מלגה ע"ס 120,000 ש״ח למשך תקופת התואר של ארבע שנים.

זכאים להגיש בקשות למלגות אלו סטודנטים וסטודנטיות מכלל חוגי הפקולטה, העונים על תנאי הסף כמפורט להלן:

תואר שני: בוגרי תואר ראשון ששנת הלימודים תשפ"ב היא שנתם הראשונה כתלמידים מן המניין במסלול המחקרי (עם תזה) וממוצע התואר הראשון שלהם לא יפחת מ-85. .

תואר שלישי: בעלי תואר שני מחקרי באחד מחוגי מדעי הרוח שסיימו את התואר בציון ממוצע של 90 וציון עבודת התזה 90 לפחות.

 

תנאי סף

– המלגה תוענק לבעלי הצעת מחקר מאושרת

– הצגת קורות חיים בשפה העברית ו/או בשפה האנגלית

– שני מכתבי המלצה מחברי סגל אקדמי המכירים את המועמד/ת (בדוקטורט נדרש כי לפחות אחד מהם יהא מנחה עבודת התזה)

– מכתב המלצה ממנחה העבודה

– הצהרת כוונות ותיאור המחקר באורך שלא יעלה על 3 עמודים

– גיליונות ציונים מאושרים לתואר הראשון או השני

– עמידה בראיון קבלה

 

אמות המידה לקבלת המלגות יקבעו על ידי ועדת מלגות עפיפי.

את המסמכים יש להעביר בפורמט PDF לידי גב' רויטל כהן, rcohen17@univ.haifa.ac.il עד תאריך 1.6.2021. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

 

הענקת המלגות בכפוף לתקינות אקדמית ומנהלית של הרשות ללימודים מתקדמים.

תשובות למועמדים יינתנו עד ליום 1/7/2021 .

 

הזוכים יידרשו להביע הסכמה בכתובים כי פרטיהם יועברו אל התורם לתכלית הענקת המלגה.

לפרטים ניתן לפנות לפרופ' יובל בן-בסט, yuval@research.haifa.ac.il

http://hccdev.haifa.ac.il/mideast/images/images/poster_afifi.jpg

מפרסם ההודעה
עידו שחר idoshah@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה