< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית לימודים: דוקטורט במדיניות ציבורית [אונ תל אביב] דדליין=15.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031004/

קול קורא

הגשת מועמדות לדוקטורט בחוג למדיניות ציבורית

אוניברסיטת תל-אביב

מועמדים המעוניינים להתקבל ללימודי דוקטורט בחוג למדיניות ציבורית לשנת תשפ"ב רשאים להגיש את מועמדותם לפי התנאים הר"מ וזאת עד לתאריך 15.04.21.

יכולים להגיש מועמדותם ללימודי דוקטורט בחוג למדיניות ציבורית תלמידים בעלי תואר שני ממוסד אקדמי מוכר, במסלול מחקרי (עם תזה), בציון סופי משוקלל של 90 לפחות (ציון בתזה של 90 לפחות).

סטודנטים שתואר המוסמך שלהם איננו במדיניות ציבורית או שחלפו למעלה מעשר שנים מסיום התואר, יידרשו ללימודי השלמה.

על המועמדים לתאם מראש אפשרות הנחייה עם אחד מחברי הסגל הבכיר בחוג למדיניות ציבורית (דרגת מרצה בכיר ומעלה).

המעוניינים להגיש מועמדותם ללימודי דוקטורט בחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב יעשו זאת באמצעות הגשה מקוונת https://bit.ly/3tG2DKt ויצרפו את המסמכים הבאים:

ü הצהרת חבר סגל בכיר על הנחיה

ü מכתב הצהרת כוונות לתחום המחקר

ü אישור זכאות ל-BA ו-MA

ü גיליון ציונים ל-BA ו-MA

ü עבודת הגמר למ.א.

ü 2 מכתבי המלצה

ü קורות חיים

 

החלטות בדבר קבלה ייעשו על-ידי ועדת קבלה חוגית על סמך קריטריונים של פוטנציאל המועמד/ת

להצלחה מחקרית, כיווני מחקר מועדפים בחוג, זמינות מנחים ועמידה בכל תנאי הסף.

לשאלות, ניתן לפנות למינהלת החוג בטלפון: 03-6409705; או בדוא"ל: publicpolicy@tauex.tau.ac.il

בכל מקרה בו מתגלה סתירה בפרטים המידע הקובע הוא המופיע בידיעון

https://tinyurl.com/y7v6jagr

מפרסם ההודעה
מיכל-חוויה קאולי publicpolicy@tauex.tau.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה