< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (ספר): אסופה לזכרו של פרופ' א.פ. אלסברג ז"ל, גנז המדינה [עברית] דדליין לתקצירים=2.5.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1031003/

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע עתיד לפרסם ספר מיוחד המוקדש לפרופ' א. פ. אלסברג ז"ל, גנז המדינה לשעבר, כאות הוקרה לפועלו ולתרומתו להנחת היסודות למקצוע הארכיונאות במדינת ישראל.

הספר יכלול פרסום חוזר של מאמרים נבחרים שכתב ופרסם במהלך פעילותו ומשמשים עד היום כאבן הפינה של יסודות הארכיונאות בארץ, וכן מאמרים חדשים בראי הזמן של כותבים וכותבות היום.

אליכם אנו פונים.

הגשת התקצירים למאמרים – עד ה-2 במאי 2021.

 

לקול הקורא ראו בקישורית: https://www.archives.org.il/cgi-webaxy/item?756

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה