< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מאי-ודאות להזדמנות – הוראה מקוונת בזמן משבר ולאחריו [חיפה, מקוון 05/21] דדליין=25.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1030606/

שנת 2020 הביאה לטלטלה עולמית חוצה חברות ותחומי דעת. מגפת הקורונה (COVID 19) חוצה גבולות, והשלכותיה ניכרות גם במוסדות האקדמיה ובמערכות החינוך, והן נדרשו ליזום שינויים והתאמות בלמידה ובהוראה. המעבר משגרת הוראה מסורתית להוראה מקוונת כרוך בלחץ זמן, בקשיי הסתגלות, ולצדם גם – בחדשנות וביזמות פורצות דרך. שנת הלימודים תשפ"א נפתחה בתנאים חדשים המתחייבים מתוקף המציאות שהכתיבה סכנת המחלה, ומתוקף רעיונות ותפיסות שהחלו להתגבש באקדמיה ובמערכת החינוך כמענה לצרכים חברתיים, כלכליים ותרבותיים משתנים. התמורות שחלו עקב משבר הקורונה הציפו, למעשה, רעיונות של אנשי חינוך ואקדמאים, בעיקר של מדעי החברה והרוח, הקוראים מזה זמן להתאים שיטות למידה, הוראה והערכה לדור החדש ולתנאי חיים באמצעות ההתפתחויות החדשניות והטכנולוגיות.
עיון ודיון בסוגיות לימודיות, חינוכיות וחברתיות של הוראה מקוונת בצל משבר ולאחריו יובאו אל מרכז במת המחקר, הפדגוגיה וההוראה בכנס "מאי-ודאות להזדמנות: הוראה מקוונת בזמן משבר ולאחריו", שיתקיים במכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה.
נושאים אפשריים להצגה:

(1) סוגיות פדגוגיות, היבטים קוגניטיביים, מטה-קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים בהוראה ובלמידה בתקופת משבר.
(2) היבטים ארגוניים ומוסדיים בניהול ההוראה והלמידה בתקופת משבר.
(3) הערכה ומדידה בהוראה מקוונת.
(4) רשמים מהשדה החינוכי – אתגרים והזדמנויות בהוראה מקוונת.
(5) הוראה ולמידה חוץ כיתתית כאלטרנטיבה ללמידה מרחוק.

זמן הרצאה: 20 דקות.
תקציר: בבקשה לשלוח תקציר בהיקף של עד 250 מילים (קישור http://shorturl.at/blDWX).
מועד למשלוח התקציר: עד יום חמישי, י"ב בניסן תשפ"א (25.3.2021).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-QR8Gp1X2cFKX4xm3KRNjwuJ4jXGAoYe5YWYQzbqmKk9S0A/viewform?gxids=7628

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה