< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: עדכן אסטרטגי - כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי - גיליון ינואר 2021 (קןבי מיכאל, כרמית פדן ושרה פויר) [עברית]

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1030400/

עדכן אסטרטגי – כתב עת רב-תחומי לביטחון לאומי, כרך 24, גיליון 1 ינואר 2021, המכון למחקרי ביטחון לאומי

גיליון ינואר 2021 הוא גיליון מיוחד ומורחב המוקדש להתבוננות ולניתוח של מה שמכונה ״האביב הערבי״ ברטרוספקטיבה של עשור, והוא פרי שיתוף פעולה של המכון למחקרי ביטחון לאומי ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל־אביב. הטלטלה שפרצה בשלהי 2010 בתוניסיה והתפשטה במרחב הערבי טרם נסתיימה. גלי ההדף שלה ממשיכים להתנפץ אל סלעי המציאות המורכבת במדינות שונות במרחב שבו סוריה, לוב, תימן ולבנון הן דוגמאות בולטות לאי־יציבות כרונית. אי־יציבות ז ומאיימת על הריבונות האפקטיבית מבית ומתנוססת כעדות בולטת לתהליכי כישלון מדינתי מואצים, הממשיכים לאיים על יציבות המדינות ועל הביטחון האזורי ולהקרין את השפעתם גם על הזירה הבינלאומית, בדגש לגבי אירופה.

את העשור לטלטלה הערבית ניתן לתאר ולנתח מזוויות ראייה שונות תוך שימוש במגוון מתודולוגיות, ואכן ההתלבטות שלנו כעורכים לא הייתה פשוטה כלל ועיקר. מחד גיסא, חשוב היה לנו להעמיק בכל הנוגע למדינות מפתח במרחב ולספק לקוראים תמונת עומק של התהליכים והמגמות המתחוללים בכל אחת מהזירות. מאידך גיסא, חשוב היה לנו לנסות להציג פרספקטיבה אזורית מקיפה, המנתחת את השינויים בארכיטקטורה האזורית ומאפשרת להשוות בין ההתרחשויות והתהליכים במדינות השונות, לשרטט מגמות ברמת המערכת האזורית ולעמוד על מקומה של ישראל במרחב במהלך הטלטלה ובעקבותיה. אלא שאז מצאנו עצמנו בסבך ההתלבטות לגבי עצם קיומה של מערכת אזורית במובנים שהכרנו וניתחנו בעבר, ונדרשנו לשורת מפגשים ודיוני עומק שהובילו להתפתחותן וליצירתן של תובנות והמשגות מעניינות. דילמה נוספת קשורה באיזון שבין הדיון האונטולוגי, קרי תיאור וניתוח של המציאות האזורית המתחוללת בעשור האחרון, לבין הדיון האפיסטמולוגי העוסק באופן שבו אנו מתבוננים ותופסים את השינויים שאירעו באזור מבחינה תאורטית ומתודולוגית.

https://strategicassessment.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/02/Adkan24.1Heb_3.pdf

Message publisher
קובי מיכאל פרופ' קובי מיכאל חוקר בכיר ועורך ראשי של כתב העת עדכן אסטרטגי - המכון למחקרי ביטחון לאומי אוניברסיטת תל-אביב kobimichael24@gmail.com https://www.kobimichael.com/
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added