< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: לחוקר/ת ישראלי לפרסום כתב יד, מטעם מרכז עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ [ישראל] דדליין= 15.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1021120/

מרכז עזרי לחקר איראן ומדינות המפרץ מכריז בזאת על

“קול קורא”

פרס עזרי לשנת 21

הפרס יוענק לחוקר/ת ישראלי/ת עבור כתב יד מקורי בנוגע להיבטים מדיניים, גאו־אסטרטגיים, או גאו־כלכליים הקשורים לאיראן או למדינות המפרץ (Gulf Country States), אם כיחידה אחת או בקשר לאחת המדינות השוכנות לחופיו.

הפרס בשווי של 35,000 ₪ יוענק ביום העיון השנתי לזכרו של מאיר עזרי ז”ל שיתקיים במהלך חודש מאי 2021.

הצעות יש להגיש בצרוף שלושה עותקים של כתב היד עד לתאריך 15.03.2021 למזכירות מרכז עזרי, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 3498838

יצירת קשר במייל HMS@univ.haifa.ac.il

את תקנון הפרס, פרטים נוספים ואת טופס הבקשה ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז:

https://hms.haifa.ac.il/index.php/he/2018-02-20-14-32-23/scholarships

https://drive.google.com/file/d/1q-lOx_O_-9U5UlAqnG2mCJ6uO5LdzS-e/view

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added