< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנה: אתנוגרפיה בזירות משתנות: סדנה לתלמידי.ות מחקר [חיפה, מקוון 05/21] דדליין=28.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1020202/

החוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה שמח להודיע שהשנה שוב נקיים סדנת מחקר אתנוגרפית לתלמידי ותלמידות מחקר. הסדנא מיועדת לתלמידות.ים ממגוון דיסציפלינות ומוסדות אקדמיים, עם הצעת מחקר מאושרת, העוסקות ועוסקים במחקר איכותני ואתנוגרפי. בפוקוס הפעם – יחסי הכוח בין החוקר.ת והסביבה הנחקרת. במקביל, כבשנים קודמות, הסדנא תעסוק גם בשאלות אפיסטמולוגיות, מתודולוגיות, ואתיות כלליות העולות בעבודה האתנוגרפית.

הסדנא תתקיים בשני ימי ראשון עוקבים, בזום, ומחייבת השתתפות פעילה בשני הימים. היא תכלול מגוון פעילויות, בהן הרצאות, שולחנות עגולים, ו"כיתות אמן " שינועו בין מליאה לקבוצות עבודה מצומצמות.

הרשמה: https://forms.gle/W9bvQPVUqGDJBJTj7

יש למלא את הטופס שבלינק. בטופס יש לכתוב תקציר של העבודה (עד 300 מילים), לתאר בכמה משפטים  מה המקום של אתנוגרפיה במחקר שלכם.ו ועם איזה דילמות ושאלות בנוגע לכתיבה ו/או ניתוח חומרים ו/או אחרות אתן.ם מתמודדות.ים כעת. תאריך אחרון להרשמה: 28.2.2021

לפרטים נוספים: ד"ר יעל עשור, yaelassor@gmail.com

סדנא זו היא חלק ממיזם ההכשרות המתודולוגיות "בית השיטה"  באוניברסיטת חיפה. לרשימת הסדנאות המלאה: https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/beit-hashitaתל

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה