הזדמנות // מלגה: מלגת שפינוזה לבתר-דוקטורט בביה"ס להיסטוריה [אונ חיפה] דדליין=18.4.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1012012/

קול קורא – תשפ"ב

מלגת שפינוזה – בתר-דוקטורט

 

בית הספר להיסטוריה והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת חיפה יעניקו מלגת בתר-דוקטורט אחת למועמד/ת בעל/ת תואר דוקטור המבקשים להשתלם בשנת הלימודים תשפ"ב (2021- 2022) במחקר בתר-דוקטורט באוניברסיטת חיפה בתחום ההיסטוריה הכללית. המלגה מיועדת לאפשר לזוכה להתמסר להשתלמות בתר-הדוקטורט באוניברסיטה בתחום התעניינותו/ה המחקרית.

 

בית הספר להיסטוריה קורא בזאת להשתתפות בתחרות לקבלת מלגת בתר-דוקטורט אחת על סך 100,000 ש"ח. בנוסף לכך, לרשות המלגאי/ת יועמד תקציב מחקר על סך 5,000 ₪ למימון הוצאות הנוגעות לפרסום המחקר האקדמי במהלך שנת המלגה ובכפוף לאישורו של ראש בית הספר להיסטוריה.

 

קבלת המלגה כפופה לרישום הזוכה במעמד בתר-דוקטורנט באוניברסיטת חיפה ולביצוע ההשתלמות במלואה. כל מועמד/ת י/תדרש למצוא, טרם הגשת הבקשה, חוקר/ת בכיר/ה מקרב חברי החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה שיאשרו בכתובים את התאמת המועמד/ת להשתלמות ואת הסכמתו/ה לשמש מנחה במהלכה. על ההשתלמות יחולו כל הוראות תקנון מלגות בתר-דוקטורט של האוניברסיטה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. המלגאי/ת לא יוכלו להיות רשומים בשני מוסדות אקדמיים או מוסדות מחקר במקביל. במהלך תקופת המלגה ידרשו מלגאי שפינוזה לשאת הרצאה פומבית ("הרצאת שפינוזה") וליטול חלק בפעילות האקדמית באוניברסיטת חיפה בכלל ובחוג להיסטוריה כללית בפרט. המלגאי/ת ישתתפו בפעילויות החוג הסדירות ויתבקשו להרצות בפני פורומים אקדמיים שונים בחוג בתיאום עם ראש החוג.

 

תנאי ההשתתפות בתחרות

ההשתתפות בתחרות מותנית בקיום התנאים המצטברים הבאים:

1 .המועמד/ת הנם בעלי תואר דוקטור (PhD) מאוניברסיטת מחקר מוכרת בארץ או בחו"ל, למעט מאוניברסיטת חיפה.

2 .עבודת הדוקטורט של המועמד/ת וכן תכנית המחקר להשתלמות בתר-הדוקטורט שלו/ה הנן בתחום ההיסטוריה הכללית בכל התקופות.

3 .במועד הגשת המועמדות המועמד/ת אינם חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.

4 .במועד ההגשה, טרם חלפו חמש שנים ממועד אישור תואר הדוקטור של המועמד/ת.

 

המועמדות תכלול את המסמכים הבאים בפורמט PDF:

1 .אישור רשמי על זכאות לתואר דוקטור או אישור על מועד הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט.

2 .קורות חיים של המועמד/ת.

3 .רשימת פרסומים של המועמד/ת.

4 .שני מכתבי המלצה שיישלחו ישירות לבית הספר להיסטוריה (בכתובת שלהלן).

5 .קובץ דיגיטאלי של עבודת הדוקטורט. ניתן להוסיף מאמר או פרק שיצאו לאור.

6 .תכנית מחקר בהיקף של עד 2,000 מילים.

7 .הצהרה לפיה המועמד/ת אינם חברי סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה בארץ, או בחו"ל.

8 .מכתב הסכמה של חבר סגל מהחוג להיסטוריה כללית או בית הספר להיסטוריה לשמש כמנחה (מנטור) של המועמד/ת בתקופת שהותו באוניברסיטת חיפה.

9 .במידה וישנם מקורות מימון נוספים לבתר-דוקטורט, יש לפרטם.

 

בית הספר יהא רשאי לבקש מהמועמד/ת השלמת מסמכים או הבהרות בנוגע להצעתם ובנוגע לכל פרט אחר.

 

אופן הגשת מועמדות

המועמדות תוגש לא יאוחר מה 18 באפריל 2021 ,באמצעות דוא"ל לכתובת:

rcohen17@univ.haifa.ac.il (רויטל כהן, מרכזת בית הספר להיסטוריה)

מכתבי ההמלצה יישלחו ישירות לכתובת זו.

 

אופן בחירת הזוכה

ראש בית הספר ימנה וועדה בת לפחות שלושה שופטים. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות.

הוועדה תבסס את החלטתה על בסיס הקריטריונים הבאים: חדשנות/מקוריות; איכות הכתיבה וההצגה; התרומה האפשרית של תוצרי המחקר; התאמת העבודה ליעדי החוג/בית הספר/הפקולטה ולמטרות הקול הקורא; פוטנציאל הקליטה של החוקר/ת בפקולטה בעתיד; יינתן יתרון למועמדים דוברי השפה העברית.

 

החלטות הוועדה תנתנה במהלך חודש מאי.

מפרסם ההודעה
רויטל כהן מרכזת בית הספר להיסטוריה rcohen17@univ.haifa.ac.il 04-8240124
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה