< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: מענקי מחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר סוף החיים [ישראל] דדליין=1.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1011414/

קול קורא למענקי מחקר בנושא סוף החיים

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים מזמין חוקרים להגיש הצעות למענקי מחקר בנושא סוף החיים. המרכז יעניק מספר מלגות בגובה של עד 30,000 ₪ להצעות שייבחרו. המענק מיועד למימון מחקר שתוצאותיו יניבו כתיבת מאמר אקדמי. המענק יכול לשמש למימון עוזרי מחקר, ניתוחי נתונים (סטטיסטיים/איכותניים) , הוצאות עריכה ותרגום, חומרים למחקר ונסיעות לצורך המחקר. המענק לא ישמש לצורך נסיעות לחו”ל והוצאות עבור תקורה.

המחקר וכתיבת המאמר יסתיימו בתוך שנה מזמן ההודעה על קבלת המחקר. במאמר שיוגש לפרסום יש לאזכר את קבלת מענק המחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים. מחצית מסכום המענק תוענק בראשית תקופת המחקר והמחצית השנייה תוענק עם סיום המחקר והצגת טיוטת המאמר בפני צוות המרכז.

חצי שנה לאחר מועד ההודעה על הזכייה במענק, יש להגיש דו”ח ביניים על ההתקדמות במחקר.

החוקר/ת אחראי/ת להשגת הסכמה בכתב לביצוע המחקר מהממונה בשדה המחקר, וכן להשגת אישורי ועדת אתיקה מוסדית ו/או הלסינקי. אישורים אלה יצורפו לדו”ח הביניים.

מאמרים שכבר זכו למימון מטעם מרכז מינרבה אינם זכאים למימון נוסף, אך החוקרים מוזמנים להגיש בקשה למחקר חדש.

על הפניות לכלול:

 • תקציר פרויקט המחקר (עד שני עמודים ברווח כפול בקובץ Word) כולל:
  • שם המחקר ושם החוקר/ת או שמות החוקרים והמוסדות אליהם הם שייכים
  • רקע מדעי
  • שאלת המחקר ומטרותיו
  • שיטות ושדה מחקר, כולל כלי ההערכה (שאלונים יש לצרף כנספח להגשה)
  • חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו
 • תקציב המחקר: בקשה מפורטת של התקציב הנדרש לביצוע הפרויקט, כולל לוחות זמנים. באם הפרויקט ממומן ממקורות נוספים, יש לציין זאת בהגשה ולפרט את הסכומים.
 • קורות חיים אקדמיים של החוקר/ת. אם מגישי ההצעה הם אנשי מקצוע בשטח – יש לציין מי יבצעו את המחקר/ההערכה בפרויקט.

 

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 01.03.2021

לשאלות ולהתייעצויות ניתן לפנות בדוא”ל minervaeol@tauex.tau.ac.il

Message publisher
אמי רם minervaeol@tauex.tau.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added