< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / מענק: תמיכה בספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות [בר אילן] דדליין=7.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010810/

קול קורא לתמיכה בפרסום ספרים בתחום חקר האישה ביהדות.

המרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר באוניברסיטת בר-אילן שמח לתמוך בהוצאה לאור של ספרים העוסקים בחקר האישה ביהדות.

המרכז יתמוך בשני ספרים בסכום של 4000 $ לכל ספר.

 

על המבקש/ת לעמוד בתנאים הבאים:

# הנושא המרכזי של הספר הוא בתחום חקר האישה ביהדות

# כתב היד אושר לפרסום בהוצאת ספרים אקדמית (נא לצרף חוזה)

# יש לצרף מכתב המלצה על חשיבותו המחקרית של הספר

# יש לצרף את כתב היד של הספר

 

את הבקשות יש לשלוח עד יום ראשון, כ"ג באדר

תשפ"א, 7 במרץ 2021 למייל fanya.g.center@gmail.com

לפרטים: ד"ר יצחק פס 0544-936484

 

מחברי/ות ספרים שיזכו למענק כספי מתבקשים/ות לציין

בעברית ובאנגלית את תמיכת המרכז.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה