< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: אוקימתא ז (תשפ"א): מחקרים בספרות התלמודית והרבנית (מיכל בר־אשר סיגל ומולי וידאס) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122800/

אנחנו שמחים לבשר על צאתו של גיליון ז (תשפ"א) של 'אוקימתא', מחקרים בספרות התלמודית והרבנית.

תוכן העניינים:

 

אביטל דוידוביץ' אשד

מגולם לכלי: 'בעילת מצווה' כטרנספורמציה

 

מולי וידאס:

What is a tannay?

 

אליעזר קורצוייל

על היחס בין נוסח הבבלי למסכת זבחים בכתב יד קולומביה (141 T (893 X לבין נוסח פרשן אנונימי קדום

 

טובה סכר ומשה לביא

Graphic Symbols for God's Name in an Unknown Recension of the Tanhuma from the Cairo Genizah

 

שמעון פוגל ואורי ארליך

נוסחי ברכת "אהבה" בערבית לאור קטעי הסידורים מן הגניזה הקהירית

 

המחקרים המתפרסמים ב'אוקימתא' עוסקים בספרות התלמודית הקלאסית (ספרות תנאית ואמוראית). יחד עם זאת אנו מקדמים בברכה מאמרים העוסקים במגוון היבטים של ההיסטוריה של היהדות בשלהי העת העתיקה ותרבותה (כגון פיוט, טקסטים מאגיים, אמנות, כתובות) וכן בהתקבלותה של הספרות התלמודית בתקופות מאוחרות יותר, מימי הביניים ועד לתקופה המודרנית. אנו מאמינים שמחקר ספרות התלמוד יצא נשכר ממחקר היוצא מנקודות מבט מגוונות ומשתמש במתודות שונות: פילולוגיה או היסטוריה, תיאוריות ספרותיות, אנתרופולוגיה או כל פרספקטיבה אינטלקטואלית שיש בה כדי לתרום למחקר התלמוד במובנו הרחב, בין מתוך התמקדות בספרות תלמודית גופה ובין מתוך עיון במסורות ותרבויות אחרות של העת העתיקה.

כתב העת 'אוקימתא' זמין ופתוח לכול במרשתת, ללא צורך בהרשמה או בתשלום.

הליך הפרסום המקובל כולל שיפוט 'עיוור' בידי שני קוראים. החלטת המערכת תימסר לכותבים תוך ארבעה – שישה שבועות מיום קבלת המאמר במערכת. אנו מקבלים מאמרים בעברית ובאנגלית, אנא עיינו באתר 'אוקימתא' בהנחיות לכותבים טרם שליחת המאמר.

מערכת 'אוקימתא' מחויבת לחלוטין לשוויון מגדרי. אנו מעודדים במיוחד חוקרות לשלוח מאמרים למערכת ואימצנו מדיניות עריכה התואמת להתמודדות עם חוסר שוויון מתמשך בתחום.

'אוקימתא' מופיע ברשימת כתבי העת האקדמיים של המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

http://www.oqimta.org.il/gil7heb.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה