< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט בבית הספר להיסטוריה ע"ש יעבץ [אונ תל אביב] דדליין=11.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122002/

 

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ יעניק מספר מלגות פוסט-דוקטורט בשנת הלימודים תשפ"ב:

  • מלגה אחת או שתיים של מלגות פוסט-דוקטורט מהקרן המיוחדת של בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ בתחום לימודי ההיסטוריה;
  • מלגה אחת או שתיים של מלגות פוסט דוקטורט ע"ש תומס ארתור ארנולד בתחום לימודי ההיסטוריה, יחד עם הקרן ע"ש תומס ארתור ארנולד למצוינות במחקר היסטורי;
  • ומלגת פוסט דוקטורט ע"ש דן דוד בתחום לימודי ההיסטוריה, תוך העדפה של לימודי מגדר.

ההשתלמות הפוסט-דוקטורנטית תהיה בחסות איש סגל בכיר באוניברסיטת ת"א מבית הספר להיסטוריה (במקרה של מלגות ארנולד: גם מסגל החוג להיסטוריה של עם ישראל). על הזוכים במלגה לנכוח בקביעות בקמפוס ולהשתתף בפעילויות בית הספר.

יכולים להציג את מועמדותם חוקרים וחוקרות שיהיו זכאים לתואר דוקטור בתחום ההיסטוריה עד לתחילת תקופת המלגה (1 באוקטובר, 2021), או מועמדים שלא חלפו יותר מחמש שנים מהמועד שבו קבלו את תואר הדוקטור (1 באוקטובר, 2016). בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטת תל-אביב אינם יכולים להציג מועמדות.

על המועמדים לצרף אישור המעיד על מועד הזכאות לתואר, שלושה מכתבי המלצה, קורות חיים, דוגמת כתיבה, תיאור תכנית המחקר בעת ההשתלמות והסכמת איש הסגל המעניק חסות למחקר.

מועמדות יש להציג עד ל-11 בפברואר, 2021, למזכירות בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ, אוניברסיטת תל-אביב. את מסמכי המועמדות ואת מכתבי ההמלצה יש לשלוח במישרין לכתובת האימייל schoolofhist@tauex.tau.ac.il.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאילת שלו ארטו, טל' 03-6405309, 03-6409625

https://humanities.tau.ac.il/history-school/awards

מפרסם ההודעה
פרופ' מירי שפר-מוסנזון ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש יעבץ אוניברסיטת תל אביב shefer@tauex.tau.ac.il https://humanities.tau.ac.il/history-school
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה