< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה / למאמרים (כתב עת): לדבר כמו ישראלי.ת - גיליון מיוחד של כתב העת עיונים בשפה וחברה (זהר לבנת) [עברית] דדליין חדש לתקצירים=15.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120802/

שימו לב – הארכה במועד הגשת התקצירים לגיליון המיוחד. ראו למטה. ‪ 

גיליון מיוחד בנושא "לדבר כמו ישראלי.ת"

קול קורא

"עיונים בשפה וחברה", כתב העת הבין-תחומי, הדו לשוני, המקוון והשפיט של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה, מזמין חוקרות וחוקרים לשלוח מאמרים לגיליון מיוחד בנושא: "לדבר כמו ישראלי.ת". עורכת הגיליון היא פרופ' זהר לבנת. הגיליון מיועד לפרסום בשנת 2022.

מטרת הגיליון היא ליצור אסופת מחקרים שידונו בצורות לשוניות, יסודות טקסטואליים, דפוסי אינטראקציה ודפוסי תקשורת המאפיינים את החברה ואת התרבות הישראלית. בדרך זו נרצה לספק תשובה, לפחות חלקית וראשונית, לשאלה מה פירוש לדבר כמו ישראלי.ת.

אנו מעוניינים במאמרים בעלי המאפיינים האלה:

  • ידונו באופן מדעי ומבוסס ברכיבים לשוניים או טקסטואליים ספציפיים
  • יקשרו באופן משכנע בין רכיבים אלה לבין מאפיינים ניתנים לזיהוי של התרבות הישראלית או השיח הישראלי העכשווי

יתקבלו מאמרים שידונו בטקסטים מסוגות שונות ומאופנויות שונות – אופנות דבורה, כתובה או היברידית.

בשלב הראשון נשמח לקבל בקצרה את נושא המאמר ותקציר של 150 מילים. ניתן לכלול בתקציר עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים. בנושא ההודעה ציינו: הצעה לגיליון המיוחד "לדבר כמו ישראלי.ת". הציגו את שם מגיש התקציר וכותרת התקציר. התקציר עצמו יכלול את נושא המחקר, מסגרת תיאורטית קצרה, מטרת המחקר, שאלת המחקר, היבטים מתודולוגיים, ממצאי המחקר וחשיבותם.

תאריכים חשובים: את התקציר יש לשלוח עד לתאריך 15 בפברואר 2021  לעורכת האורחת בכתובת זו: Zohar.livnat@biu.ac.il.
התשובות לכותבי התקצירים לגבי קבלת ההצעה יישלחו עד 31 במרס 2021.
תאריך היעד להגשת המאמרים הוא 31 באוגוסט 2021.
יש להדגיש: קבלת התקציר אינה מבטיחה את קבלת המאמר. כל מאמר יעבור שיפוט מדעי כמקובל בכתב העת, וקבלתו תהיה לשיקול דעתן של עורכת כתב העת ושל העורכת האורחת. נשמח לענות על שאלות הנוגעות לנושא הקול הקורא.

בברכה, פרופ' עירית קופפרברג פרופ' זהר לבנת

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה