< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // קורס הכשרה לתיעוד בעל פה (שרון ליבנה, מרגלית בז'רנו) [מקוון] מפגש ראשון=25.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120800/

קורס הכשרה לתיעוד בעל פה

שיתקיים בזום בחודשים פברואר-מרץ

 

הקורס יתקיים בימי שני בשבוע (מי"ב בשבט תשפ"א – 25 בינואר 2021 עד ב' בניסן תשפ"א – 15 במרץ 2021), משעה 16:30 עד 19:30 במשך שמונה פגישות

 

הנושאים העיקריים שיילמדו בקורס הם:

 • התיעוד בעל-פה במחקר ההיסטורי והחברתי: תיאוריות חדשות ובעיות מתודולוגיות
 • ביצוע ראיונות – הדרכה מעשית במסגרת סדנא
 • תכנון פרוייקט והכנת שאלון
 • בעיות מתודולוגיות הקשורות בתיעוד בזום
 • תיעוד בעל פה של מצב עכשוי – בהקשר לקורונה
 • השפעת טראומה על הריאיון
 • קיטלוג, ארגון, הדפסה, שימור ומיחשוב של תיעוד בעל-פה
 • עריכה של עדויות לפרסום.

 

לקבלת חוזר מפורט הכולל תנאי ההרשמה נא לפנות באי. מייל אל מרכזת הקורס margalit.bejarano@mail.huji.ac.il או אל המדור לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית בירושלים ohd@savion.huji.ac.il.

 

החוזר מופיע באתר האגודה לתיעוד בעל פה: israeloralhistory.org

הקורס יתקיים בימי שני בשבוע (מ-25 בינואר 2021 עד 15 במרץ 2021), משעה 16:30 עד 19:30 במשך שמונה פגישות

מיועד עבור:

 • סטודנטים וחוקרים המראיינים לצרכים מחקריים.
 • פעילים בארגונים המעוניינים לתעד את הקהילה שאתה הם באים במגע.
 • ארכיונאים האוספים תיעוד קהילתי או מוסדי.
 • עובדי מערכת החינוך ומורים להיסטוריה המנחים תלמידים בכתיבת עבודות גמר.
 • עובדים סוציאליים ופעילים בקהילה ובחברה

https://drive.google.com/file/d/16k8j4gsN5BLfmGLL-GFOqbgK6zKQ93TY/view?usp=sharing

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה