< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: מטעם קרן גולדהירש מכון בן גוריון עבור הצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה [כל הארץ] דדליין=15.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112100/

הקרן ע"ש דבורה ומיכאל גולדהירש במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

מציעה פרס מחקר בסך 5,000 ₪

להצעת מחקר לדוקטורט בחקר השואה

הפרס יוענק להצעות מחקר לדוקטורט אשר עברו אישור של מוסד מחקרי מוכר החל מאוקטובר 2018 ואילך

 

עדיפות תינתן להצעות מחקר אשר תתמקדנה באחד מתחומי המחקר הללו:

– סוגיות, תהליכים ואירועים מרכזיים בתקופת השואה

– השתקפות השואה בחיים האינטלקטואליים, התרבותיים והחברתיים בישראל ובעולם היהודי

– זיכרון השואה והנצחתה בישראל ובעולם

בהגשת המועמדות יש לשלוח את המסמכים הללו באופן אלקטרוני בלבד לכתובת bgi@bgu.ac.il

– הצעת המחקר

– אישור הצעת המחקר על-ידי המוסד האקדמי שבו מתבצע המחקר

– שני מכתבי המלצה מאת חוקרים/ות או מרצים/ות אשר ליוו את המועמד/ת במחקר, או אשר תחום הצעת המחקר הוא תחום התמחותם/ן, יישלחו בנפרד וישירות מן הממליצים/ות אל מזכירות הוועדה לכתובת הדוא"ל הרשומה מטה

באחריות המועמד/ת לוודא מול מזכירות הוועדה שכל החומר התקבל כנדרש

הפרס ותעודת ההערכה יוענקו בטקס שייערך בערב יום השואה במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית האוניברסיטה בשדה בוקר, במעמד משפחת גולדהירש

את העבודות ואת המסמכים הנלווים יש לשלוח עד יום ו', ב' בשבט תשפ"א, 15 בינואר 2021

אל ראש לשכת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, בכתובת הדוא"ל: bgi@bgu.ac.il

לבירורים נוספים אפשר לפנות בטלפון: 08-6596936

https://in.bgu.ac.il/bgi/Pages/AnnouncementsView.aspx

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה