< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): נגיף הקורונה – ממדים משפטיים, אתיים, פוליטיים וחברתיים [עברית] דדליין לטקסט מלא=3.2.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0111600/

קול קורא

כרך מיוחד בנושא נגיף הקורונה – ממדים משפטיים, אתיים, פוליטיים וחברתיים

כתב העת תרבות דמוקרטית, היוצא לאור ע”י הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן יחד עם הוצאת נבו, מזמין חוקרות וחוקרים להציע מאמרים בעברית לפרסום בכרך מיוחד של כתב העת בנושא “נגיף הקורונה – ממדים משפטיים, אתיים, פוליטיים וחברתיים”. לצד עורכי כתב העת פרופ’ אבי שגיא, פרופ’ ידידיה צ’ שטרן וד”ר חנן מנדל ישמשו כעורכים אורחים לכרך ד”ר תהילה שוורץ אלטשולר ופרופ’ עמיחי כהן.

בין הסוגיות שידונו בכרך יכללו:

  • הפגיעה בזכויות הפרט לשם ההגנה על בריאות הציבור וגבולותיה, ובכלל זה פגיעה בפרטיות, בזכות להפגנה, בזכות לכבוד ועוד, והאיזון ביניהן לבין האינטרס הציבורי והזכות לבריאות ולחיים.
  • אתיקה של בריאות הציבור בשעת משבר.
  • רגולציה, אכיפה וציות להוראות – כולל במבט השוואתי.
  • היחסים והאיזונים בין זרועות השלטון ודרכי קבלת ההחלטות בתקופת משבר .
  • ההשפעה על שסעי החברה הישראלית, ובכללם יחס המדינה למגזריה השונים.
  • תפקיד מערכת הביטחון וצה”ל בהתמודדות עם משברים.
  • ההגנה על בריאות הציבור והחוסן הכלכלי בזמן חרום.
  • השפעות מדיניות הקורונה על יחסים מגדריים ומעמד אישי.

המאמרים שיוגשו יעברו שיפוט כמקובל בכתב העת. אורך המאמרים שיוצעו לא יעלה על 7500 מילים. המעוניינים להגיש מאמר מקורי לכרך מתבקשים להעבירו, בתוספת תקציר בעברית ובאנגלית, לכתובת הדוא”ל של כתב העת: decu@biu.ac.il לא יאוחר מיום רביעי, כ”א שבט התשפ”א, 3.2.2021. כתב העת אינו מפרסם מאמרים המבוססים באופן מלא או חלקי על מאמרים שהתפרסמו בבמות אקדמיות אחרות בארץ או בחו”ל.

עורכי כתב העת פרופ’ אבי שגיא, פרופ’ ידידיה צ’ שטרן וד”ר חנן מנדל ישמשו כעורכים אורחים לכרך ד”ר תהילה שוורץ אלטשולר ופרופ’ עמיחי כהן

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added