< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון מיוחד של ביטחון סוציאלי בנושא גילנות בתקופת הקורונה (יוסי כורזים-קורושי ואסתר הרצוג) [עברית] דדליין לטקסט מלא=1.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111528/

התפרצות נגיף הקורונה בישראל היתה כרוכה בין השאר בפגיעה בזכויותיהם ובעצמאותם של אזרחים מבוגרים, במיוחד במסגרות החוץ ביתיות. בתקופה זו גם נשמעו ביטויים מתייגים ואף משפילים, שהועצמו בדיווחים ובדיונים בתקשורת. נראה שתקופת הקורונה הגבירה את ההסתייגות ולעיתים אף העוינות כלפי האוכלוסייה המבוגרת. תחת השיח של "דאגה לאוכלוסייה בסיכון", ננקטו מהלכים מעשיים וסמליים שהחריפו את הריחוק, הבידול והבידוד של המבוגרים בישראל. התייחסות זו של תיוג, בידול וריחוק מחד, ושל פטרונות מגוננת מאידך, משקפים את תופעת הגילנות בחברה הישראלית. חלקן של רשויות המדינה בהתפתחות השיח והתהליכים האלה – מכריע.  

הגילנות היא דעה קדומה נגד אדם בשל גילו, והיא מתבטאת בהטלת סטיגמה, תפיסה סטראוטיפית, הדרה, אפליה, פגיעה באוטונומיה ולעיתים אף כפייה כלפי אנשים, בשל גילם. אף כי המושג משמש בדרך כלל בהקשר של אנשים מבוגרים, בייחוד בתקופת הקורונה, הגילנות רלוונטית גם לקבוצות אחרות כמו ילדים, בני נוער וצעירים, שגם הם נתפסים על ידי החברה כחלשים וכזקוקים להגנה, טיפול או חסות. יחס כזה למבוגרים גורר בעקבותיו הדרה, פגיעה בזכויות, הגבלת חופש התנועה ובסופו של דבר מביא לאפליה ולקיפוח – בהיבט החברתי, בכלכלה, בתעסוקה, במשפט ובבריאות, לרבות בריאות הנפש. 

הבולטות של השיח הגילני ושל פעולות גילניות של ארגונים ושל השלטון בתקופת הקורונה מזמנים כר פורה למחקר בנושא. עורכי הגיליון מזמינים חוקרות.ים מדיסציפלינות שונות, קובעות.י מדיניות ופעילות.ים חברתיים, להציע מאמרים שיבחנו היבטים שונים של גילנות בשיח ובשטח בתקופת הקורונה. 

 אנו מזמינים במיוחד מאמרים על גילנות כלפי מבוגרים (אך לא רק) בתקופת הקורונה בהיבטים האלה:

  • ניתוחי מדיניות – של הממשלה, רשויות מקומיות והנהלות של מסגרות חוץ-ביתיות.
  • השוואה של ביטויים של גילנות – בין מדינות, מגדרים, קבוצות גיל, רקע סוציו-כלכלי, דת, 

לאום ועוד.

  • תיאורים וניתוחי מקרים של גילנות בתחומי הבריאות, המשפט, התעסוקה, הפנאי ועוד. 
  • תפיסת הגילנות בקרב אנשי מקצוע וקבוצות אוכלוסייה שונות.
  • השפעת הגילנות על ממדי העוני והאי-שוויון בחברה.
  • ההשפעות של הגבלות ממסדיות בשל גיל בהיבטים הפיזיים, הנפשיים, החברתיים והכלכליים.

 

אנו שואפים לכך שהפרסום יתרום לקידום היעדים האלה: 

  • קידום תפישות ומדיניות חברתית המבוססות על רצונותיו, יכולותיו וצרכיו של האדם המבוגר ולא על גילו. 
  • ביסוס מדיניות חברתית – ברמת הארגון וברמה הלאומית – שתחתור להבטחת זכותו של כל אדם בוגר לבחור, בכל גיל, באיזה אופן בו הוא/היא רוצה לשמור על בריאותו.ה, ובתנאי שהדבר אינו פוגע בסובבים אותו.ה ובמסגרת שבה הוא/היא מבקש.ת לחיות. 
  • הגברת המודעות בציבור לגילנות בחברה ולחשיבות שבמיגורה. 
  • קידום שיתופי פעולה בין ארגונים בתחומים שונים למיגור תופעות של גילנות.

 

את המאמרים יש לשלוח לעורכי הגיליון –

 לד"ר יוסי כורזים yossikorazim@gmail.com  או לפרופ' אסתר הרצוג  bental4@gmail.com

על פי ההנחיות להגשת מאמרים המפורטות בדף הבית של כתב העת באתר הביטוח הלאומי.

 

נא לציין בנושא ההודעה  גיליון מיוחד בנושא גילנות 

כל המאמרים יעברו שיפוט עמיתים אקדמי כמקובל בביטחון סוציאלי

 

המועד האחרון להגשת המאמרים – 1 בפברואר 2021

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה