< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס צגלה למאמר המצטיין למאמר המצטיין בעברית של חבר/ת סגל צעיר/ה במשפטים [מוסדות אקדמיים בישראל] דדליין=30.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111114/

פרס צגלה על שם מיכאל בירון־צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי/ות סגל צעירים/ות נוצר על מנת לעודד חברי/ות סגל צעירים/ות במוסדות אקדמיים בישראל לכתוב ולפרסם מאמרים משפטיים בעברית על מנת לתרום להתפתחות המשפט הישראלי והשיח המשפטי בישראל. הפרס מוענק זו השנה החמש עשרה, והוא מיועד לכל מאמר חדש )כלומר, כזה שהתקבל לפרסום בין התאריכים 1 באוקטובר 2019 – 30 בספטמבר 2020 ( בעברית, שבמועד קבלתו לפרסום הי)ת(ה כותבו/תו חבר/ת סגל צעיר/ה )מי שטרם מלאו שבע שנים ממועד קבלת הדוקטורט(. תינתן עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חבר/ת הסגל הצעיר/ה ללא שותפים. המאמר הנבחר יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך 10,000 ש״ח.

המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 30 בנובמבר 2020

את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:

א. התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.

ב. אסמכתא מכתב העת או הספר בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום

ועל העובדה שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים.

ג. השנה שבה קיבל/ה הכותב/ת את הדוקטורט שלו/ה במשפטים.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל:

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט cegla@tauex.tau.ac.il

יודגש כי בחירת המאמר הזוכה נעשית על ידי ועדה בה חברים/ות חברי/ות סגל ממספר בתי ספר למשפטים בישראל וכי לא תינתן כל עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי חברי/ות הסגל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב.

לבירורים ניתן לפנות לשרון ורד שקד בדוא"ל cegla@tauex.tau.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה