< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים/ות בפקולטה למשפטים [אונ תל אביב] דדליין=30.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111113/

פרס צגלה על שם מיכאל בירון־צגלה לשנת תש"ף למאמר המצטיין של סטודנטים/ות למשפטים באוניברסיטת תל אביב נועד לעבודות מצטיינות במיוחד של סטודנטים/ות למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בין כאלה שהינם/ן בשלבים מחקריים מובהקים )תלמידי/ות תואר שלישי או תלמידי/ות תואר שני עם תזה( ובין בשלבים אחרים )כולל תלמידי/ות התואר הראשון(.

הפרס מוענק לכל מאמר שהתקבל לפרסום בין התאריכים 1 באוקטובר 2019 – 30 בספטמבר 2020 , אשר במועד קבלתו לפרסום בכתב-עת שפיט הי)ת(ה כותב)ת(ו תלמיד/ה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. הפרס אינו מוגבל לפרסום בכתב עת זה או אחר וגם לא לכתיבה בעברית.

המאמר הזוכה יבחר על ידי ועדת הפרסים של המרכז. הוא יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך 3000 ש״ח. תחרות הפרס פתוחה גם למאמרים שמפרסמים/ות תלמידים/ות בשיתוף פעולה עם חברי/ות סגל, אך תינתן עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי תלמידים/ות בלבד.

המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 30 בנובמבר 2020

את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:

. א התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.

. ב אסמכתא מכתב העת או הקובץ בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום ועל העובדה שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים.

. ג אישור ממזכירות הפקולטה המעיד כי בעת קבלת המאמר לפרסום הי)ת(ה הכותב/ת תלמיד/ת הפקולטה למשפטים.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל:

מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט cegla@tauex.tau.ac.il

מפרסם ההודעה
שרון ורד שקד shiip@tauex.tau.ac.il 03-6407915
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל-אביב, Tel Aviv-Yafo, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה