< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): קנין רוחני ותחרות (איריס סורוקר) [עברית] דדליין לכתב יד מלא=1.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0110301/

מחקרי רגולציה הוא כתב עת אקדמי אינטרדיסציפלינרי המפורסם על ידי מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל. כתב העת נותן במה למאמרים העוסקים במחקר וניתוח של סוגיות בממשק שבין כלכלה למשפט ואשר נוגעות למשק בישראל, מתוך חזון ללבן בעיות משקיות, לחדד את השיח הביקורתי ולקדם את טיוב הרגולציה.

בכרך של כתב העת שעתיד להתפרסם בקיץ 2021 נעסוק בקניין רוחני ותחרות.

אנו מזמינות כותבים וכותבות לשלוח מאמרים, מסות ורשימות לפרסום בכרך זה.

בתמצית: בעת האחרונה מתעוררות שאלות הנוגעות לפרקטיקות מונופוליסטיות מצד פירמות בעלות פטנטים, המאתגרות את החשיבה הכלכלית והמשפטית. כך, חב' טבע נתבעה בשל תיאום מחירים, ובשל שימוש בפרקטיקה שמטרתה לעכב מתחרים. פרקטיקות פוגעניות נחשפו בפסק-הדין בעניין אוניפארם בע"מ, בו נדונו היקף חובות הגילוי של ממציא כלפי רשות הפטנטים, הארכה מלאכותית של תוקף פטנט ותחולת דיני עשית עושר ולא במשפט. בבית הדין לתחרות באנגליה התעוררה השאלה אם ניתן להתערב ב"מחיר מופרז" של תרופה.

כתבי היד שיוגשו יכולים לעסוק בבחינה מחודשת של היקף הפטנט וגבולותיו בעידן המידע והטכנולוגיה ומתוך התייחסות למתח שבין דיני הקניין הרוחני לדיני התחרות הכלכלית. כתבי היד יכולים לעסוק בתיאוריה ובממשק שבין הניתוח הכלכלי למשפטי; בענפים שונים של המשק הישראלי; בשאלות של אכיפה; ובמשפט משווה. על כתבי היד להיות רלוונטיים למשק הישראלי. כתבי היד אינם מוגבלים לגישה מחקרית מסוימת וניתן לכתוב אותם כמאמר המציג רעיון מקורי ועצמאי, הערת חקיקה או פסיקה; ביקורת ספרות וכדומה.

כתבי יד שימצאו כמתאימים לפרסום בכתב העת, יובאו לשיפוט אקדמי אנונימי ולעריכה. על הכותבים והכותבות לשתף פעולה בהטמעת ההערות. מרכז חת שומר על שיקול דעתו אם לקבל את כתבי היד לפרסום אם לאו.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/images/2020/kenyan_20.10.pdf

מפרסם ההודעה
ענת הרמן מנהלת אדמיניסטרטיבית מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה anath@colman.ac.il 03-9634104 / 050-7844977
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה