< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): קנין רוחני ותחרות (איריס סורוקר) [עברית] דדליין לכתב יד מלא=1.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0110301/

מחקרי רגולציה הוא כתב עת אקדמי אינטרדיסציפלינרי המפורסם על ידי מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל. כתב העת נותן במה למאמרים העוסקים במחקר וניתוח של סוגיות בממשק שבין כלכלה למשפט ואשר נוגעות למשק בישראל, מתוך חזון ללבן בעיות משקיות, לחדד את השיח הביקורתי ולקדם את טיוב הרגולציה.

בכרך של כתב העת שעתיד להתפרסם בקיץ 2021 נעסוק בקניין רוחני ותחרות.

אנו מזמינות כותבים וכותבות לשלוח מאמרים, מסות ורשימות לפרסום בכרך זה.

בתמצית: בעת האחרונה מתעוררות שאלות הנוגעות לפרקטיקות מונופוליסטיות מצד פירמות בעלות פטנטים, המאתגרות את החשיבה הכלכלית והמשפטית. כך, חב’ טבע נתבעה בשל תיאום מחירים, ובשל שימוש בפרקטיקה שמטרתה לעכב מתחרים. פרקטיקות פוגעניות נחשפו בפסק-הדין בעניין אוניפארם בע”מ, בו נדונו היקף חובות הגילוי של ממציא כלפי רשות הפטנטים, הארכה מלאכותית של תוקף פטנט ותחולת דיני עשית עושר ולא במשפט. בבית הדין לתחרות באנגליה התעוררה השאלה אם ניתן להתערב ב”מחיר מופרז” של תרופה.

כתבי היד שיוגשו יכולים לעסוק בבחינה מחודשת של היקף הפטנט וגבולותיו בעידן המידע והטכנולוגיה ומתוך התייחסות למתח שבין דיני הקניין הרוחני לדיני התחרות הכלכלית. כתבי היד יכולים לעסוק בתיאוריה ובממשק שבין הניתוח הכלכלי למשפטי; בענפים שונים של המשק הישראלי; בשאלות של אכיפה; ובמשפט משווה. על כתבי היד להיות רלוונטיים למשק הישראלי. כתבי היד אינם מוגבלים לגישה מחקרית מסוימת וניתן לכתוב אותם כמאמר המציג רעיון מקורי ועצמאי, הערת חקיקה או פסיקה; ביקורת ספרות וכדומה.

כתבי יד שימצאו כמתאימים לפרסום בכתב העת, יובאו לשיפוט אקדמי אנונימי ולעריכה. על הכותבים והכותבות לשתף פעולה בהטמעת ההערות. מרכז חת שומר על שיקול דעתו אם לקבל את כתבי היד לפרסום אם לאו.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/images/2020/kenyan_20.10.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added