< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): קיימות והגנת הסביבה (איריס סורוקר) [עברית] דדליין לכתב יד מלא=1.3.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0110103/

מחקרי רגולציה הוא כתב עת אקדמי אינטרדיסציפלינרי המפורסם על ידי מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה במסלול האקדמי המכללה למינהל. כתב העת נותן במה למאמרים העוסקים במחקר וניתוח של סוגיות בממשק שבין כלכלה למשפט ואשר נוגעות למשק בישראל, מתוך חזון ללבן בעיות משקיות, לחדד את השיח הביקורתי ולקדם את טיוב הרגולציה.

בכרך של כתב העת שעתיד להתפרסם בקיץ 2021 נעסוק ברגולציה של הגנת הסביבה וקיימות.

אנו מזמינות כותבים וכותבות לשלוח מאמרים, מסות ורשימות לפרסום בכרך זה.

בתמצית: בשנים האחרונות המונחים קיימות והגנת סביבה הפכו לחלק מהשיח הציבורי במדינות העולם. עם התגברות התיעוש, גברה המודעות לכך שלאדם יש תפקיד מרכזי בשמירה על הסביבה בה הוא חי, החל מהמשאבים אותם הוא צורך, דרך פגיעה בבעלי חיים וצמחייה, ועד לזיהום מים, אוויר וים. בתחום זה קיים מתח מובנה בין התפתחות התעשייה והשאיפה להקלת הנטל הרגולטורי על מפעלים ותעשייה, ובין האינטרס לשמור על משאבי הסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים. בישראל קיימים למעלה מ-300 פריטי חקיקה ורגולציה, הקשורים בצורה ישירה או עקיפה להגנת הסביבה שמטרתם הפחתת הגורמים הפוגעים באיכות הסביבה. בין פריטי חקיקה אלו ניתן למצוא חוקים, פקודות, תקנות, צווים ואכרזות. ואולם דומה כי ישראל חסרה מדיניות סביבתית עקבית שתאפשר הפחתת סיכונים סביבתיים המאיימים על איכות החיים של תושביה מחד, ומנגד תתמוך בתעשייה מתפתחת.

כתבי היד שיוגשו יכולים לעסוק בהגנת הסביבה, תוך שיפור הסביבה העסקית של התעשייה בישראל; זאת, בהתייחס לענפים שונים; באפשרות להשיג יעדי יעילות בענף מסוים או במספר ענפים; בהשפעה של אכיפה יעילה על סביבה טובה יותר; ובהשפעה על רווחת הצרכן במבט רחב. על כתבי היד להיות רלוונטיים למשק הישראלי. כתבי היד אינם מוגבלים לגישה מחקרית מסוימת וניתן לכתוב אותם כמאמר המציג רעיון מקורי ועצמאי, הערת חקיקה או פסיקה; ביקורת ספרות וכדומה.

כתבי יד שימצאו כמתאימים לפרסום בכתב העת, יובאו לשיפוט אקדמי אנונימי ולעריכה. על הכותבים והכותבות לשתף פעולה בהטמעת ההערות. מרכז חת שומר על שיקול דעתו אם לקבל את כתבי היד לפרסום אם לאו.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/images/2020/ichot_20.10.pdf

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added