< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / הארכה / מלגה: מלגות קרן יד טבנקין לתלמידי/ות תואר שני ושלישי ולחוקרים/ות עצמאיים/ות. דדליין חדש=31.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0103114/

מלגות עידוד לשנת תשפ"א

קרן המלגות של יד טבנקין תעניק מלגות עידוד לעבודות מחקר בנושאים הבאים:

קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ

תנועת העבודה היהודית בארץ ובתפוצות

קבוצות שיתוף, ייעוד והכלה בארץ ובעולם

חינוך (אספקטים חברתיים)

הגות חברתית

עלייה וקליטה

תרבות

ביטחון ושלום

המלגות בגובה 4,000 ש"ח למלגה , מיועדות לעבודות מחקר של תלמידי מחקר לתואר שני או שלישי ושל חוקרים עצמאיים וייקבעו על-ידי ועדה אקדמית.

ניתן להגיש בקשות עד יח שבט תשפ"א 31.1.2021.

טפסי הבקשה מצויים באתר יד טבנקין: www.yadtabenkin.org.il

לבירורים ניתן לפנות אל: עדי שבתאי – ועדת המלגות, יד טבנקין
טל' 03-5344458 שלוחות 0/202 דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה