< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת פולברייט לחוקרי בתר דוקטורט [ארה"ב] דדליין=1.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0103113/

פולברייט ישראל שמחה להכריז על פתיחת ההרשמה

למלגת בתר-דוקטורט לשנה האקדמית 2021/22

 

16 מלגות בתר-דוקטורט יוענקו לחוקרים וחוקרות מצטיינים העומדים להתחיל את מחקריהם בארה”ב בשנה האקדמית 2021/22 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח.

גובה המלגה הוא $47,500 לתקופה של 9–12 חודשים.

המלגות מיועדות לחוקרים מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני.

על המועמדים להיות אזרחי ישראל. בעלי אזרחות כפולה, אמריקנית-ישראלית, או תושבי קבע של ארה”ב אינם זכאים להגיש מועמדות.

לא יתקבלו בקשות ממועמדים שקיבלו תואר דוקטור לפני אוגוסט 2017.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 בדצמבר 2020

פרטי המלגה ואופן ההגשה באתר פולברייט ישראל

לשאלות ניתן לפנות אל:

אסף לוינטון 03-5213804 / ILprograms@fulbright.org.il

https://www.fulbright.org.il/he/program/1/35

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added