< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // למאמרים (כתב עת): כרך נושאי של "עיונים" - יהדות אמריקה בישראל: אתגר, דימוי והשפעה (עופר שיף ועדי שרצר) [עברית] דדליין לתקצירים=20.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102600/

Iyunim Thematic Issue: American Jewry and Israel - Challenge, Image, Influence

קול קורא להגשת מאמרים

יהדות אמריקה בישראל: אתגר, דימוי והשפעה

עורכים: עדי שרצר, עופר שיף

עורכת משנה: אורנה מילר

 

מערכת: אבי בראלי, אבנר בן עמוס, דני גוטוויין, אמיר גולדשטיין, מנחם הופנונג, ניסים ליאון, סבטלנה נטקוביץ, שלום רצבי

 

מערכת סדרת נושא של כתב העת "עיונים" יוזמת פרסום של כרך נושא הבוחן את השפעתה, מקומה ודימויה של יהדות אמריקה בישראל, מתקופת היישוב ועד להווה.

בבסיס הכרך עומדת ההנחה שלאחר מלחמת העולם השנייה התגבש העולם היהודי במתכונת של שני מרכזים גדולים: במדינת ישראל ובצפון אמריקה. שני מרכזים אלו כללו לא רק מאסה קריטית של יהודים, אלא גם הציעו (ועודם מציעים) שתי חלופות מודרניות לקיום יהודי. על פי רוב, המחקר מתייחס לשני המרכזים הללו בנפרד ולא אחת מתעלם מן המוצא והשורשים האידאולוגיים המשותפים, מן הקשר המתמשך בין שני המרכזים לאורך השנים, מחילופי הרעיונות ואף מן ההגירה המקבילה בשני הכיוונים. גם כאשר נידונות ההשפעות של קהילה אחת על רעותה, המיקוד הוא בדרך כלל בהשפעה של ישראל על יהדות אמריקה ולא להפך. כרך הנושא המוצע מבקש לטפל בנקודה זו ולהסב את תשומת הלב המחקרית להדדיות של היחסים בין ישראל ליהדות אמריקה תוך עמידה על אישים, תנועות ותפיסות עולם יהודיות-אמריקניות שהותירו חותם על העבר וההווה הישראליים.

הכרך עתיד להיות רב-תחומי והוא פתוח למחקרים מתחומי דעת מגוונים (היסטוריה, מדע המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ספרות, פילוסופיה חינוך ועוד). המאמרים בכרך יתייחסו לסוגיות הנוגעות למיקומה והשפעתה של יהדות אמריקה בישראל מנקודות מבט שונות, כגון הגות ומחשבה, תיאולוגיה ופרקטיקה דתית, דמוגרפיה ועלייה, כלכלה ופילנתרופיה, חברה וקשרים משפחתיים, פמיניזם ומגדר, זיכרון והנצחה, תרבות וספרות, פוליטיקה, חינוך משפט, ביטחון ועוד.

 

בין היתר מבקש הקובץ לעסוק בסוגיות הבאות:

 • השפעתם של יהודי אמריקה על החברה, הפוליטיקה והממסד בישראל.
 • מקומן של עמדות פוליטיות, דתיות ותרבותיות המזוהות עם יהודי אמריקה בשיח הישראלי.
 • מקומם והשפעתם של יהודי אמריקה במערכת יחסי החוץ של ישראל.
 • מקומם של יהודי אמריקה בכלכלת ישראל.

 

 • השפעתה של הפילנתרופיה היהודית האמריקנית על החברה הישראלית למגזריה השונים.
 • ההשפעה של יהודי אמריקה על יחסי דת, חברה ופוליטיקה בישראל.
 • מקומם והשפעתם של יהודי אמריקה על מערכת המשפט והחוק בישראל.
 • העלייה מצפון אמריקה לישראל בעבר ובהווה.
 • השפעות של הוגים יהודים-אמריקנים על האקדמיה ועולם המחשבה הישראליים.
 • השפעות של יהדות ארצות הברית על עיצובה והגדרתה של הזהות היהודית בישראל.
 • יהודי אמריקה והשיח העדתי בישראל.
 • יהודי אמריקה וערביי ישראל.
 • מקומם של יהודי אמריקה בתכניות הלימודים ובמערכת החינוך הישראלית.
 • הקשר בין מדינת ישראל ויהודי אמריקה לאור תהליכים של גלובליזציה ואמריקניזציה.
 • הקשרים השוואתיים רחבים של הדיון על 'אמריקה בישראל'.

 

הצעות למאמרים באורך 500 – 1,000 מילים יש לשלוח בפורמט DOC עד לתאריך 20 בדצמבר 2020 למערכת עיונים בתקומת ישראל – סדרת נושא, ל: omiller@bgu.ac.il

כותבים/ות שהצעותיהם/ן תתקבלנה יתבקשו להגיש את המאמר בגרסתו הסופית עד לתאריך 2 במאי 2021. כלל המאמרים יעברו שיפוט אנונימי בשיטת ביקורת עמיתים (double blind peer review) בהתאם לכללי מערכת "עיונים". אורכו של מאמר בגרסתו הסופית כולל תקציר, סימוכין והערות שוליים לא יעלה על 10,000 מילים. את המאמרים והתקצירים יש להגיש בהתאם לכללי המערכת של כתב-העת.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה