< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לסדנה: סדנת מחקר - חז"ל והחוק הרומי [האוניברסיטה העברית, מקוון 01/21-11/20] מפגש ראשון=1.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101818/

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות מחודשת של הדיון בשאלת הזיקות בין ההלכה התנאית והמשפט הרומי, ובמסגרת זו גם למחלוקות חדשות בין החוקרים לגבי משמעותן של זיקות אלו.
​​הסדנה שתתקיים בשנת תשפ"א במסגרת פרויקט "יצירת ההלכה תחת רומא: היצירה המשפטית של התנאים על רקע ההקשר המשפטי הרומי" באוניברסיטה העברית, תוקדש לבירור סוגיות מתודולוגיות הקשורות לדיון זה. בין היתר נעסוק בשאלות הבאות: מהם המאפיינים של הזיקות בין ההלכה התנאית והמשפט הרומי? כיצד ניתן לזהות השפעה של המשפט הרומי על הדין התנאי, להבדיל מדמיון הנובע ממסורות משפטיות משותפות, או מהתפתחות מקרית ועצמאית? מתי דמיון בין מקורות מעיד על מפגש שטחי ומתי הוא מהווה אינדיקציה להשפעות עומק? מה ניתן להסיק מעיון בדוגמאות הספציפיות שהוצגו במחקר לגבי ערוצי המגע בין החוק הרומי על שלוחותיו: המנהל המשפטי בפרובינקיה, הדיונים של המשפטנים הרומיים, והספרות המשפטית לבין בית המדרש ויוצרי ההלכה התנאית?
​​
​​חוקרות וחוקרים העוסקים בתחום מוזמנים להשתתף בסדנה ולהציג בה את מחקריהם בכל שלב של העבודה, לקבל משוב מהמשתתפים ולתרום לעבודתם של אחרים באמצעות השתתפות פעילה בשיחה. הסדנה תהווה מצע לגיבוש קהילה מחקרית סביב השאלות הללו, וכן לייסוד קשרים בין קהילה זו לבין חוקרי משפט של העת העתיקה שיוזמנו להתארח בסדנה, מהארץ ומחו"ל.
​​הוועדה המארגנת: עמית גבריהו; יעל וילפנד בן-שלום; אורית מלכה; יאיר פורסטנברג

להרשמה לחצו https://rabromlaw.hcommons.org/ לאחר ההרשמה תצורפו לתפוצה ולאתר הסדנה בדרופבוקס, שם יחכו חומרי הקריאה לסדנה.

מפרסם ההודעה
ד״ר עמית גבריהו חברת עמיתי בובר במדעי הרוח והחברה, פורום מדעי הרוח הכלכליים amitgvaryahu@gmail.com
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה