< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצה: משרה פנויה לחבר סגל בכיר בחוג להיסטוריה כללית (היסטוריה מערבית, 1400- 1990) [אונ תל אביב] דדליין=30.11.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0092320/

החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב מזמין חוקרות וחוקרים, אשר מחקריהן\ם עוסקים בהיסטוריה מערבית בתקופה שבין 1400 ל-1990, להגיש מועמדות למשרת חבר\ת סגל בכיר.
המשרה מיועדת לחוקר\ת אשר מתמחה באחת הזירות והתקופות הבאות או ביחסים ביניהן:
מערב אירופה, אמריקה הקולוניאלית ו\או ארה”ב העצמאית. תיתכן עדיפות למועמד\ת אשר מחקריו\יה תורמים להבנה ולדיון בהקשרים היסטוריים רחבים של סוגיות מרכזיות בעולמנו, כגון המשבר הסביבתי, משברי ההגירה, הפערים הכלכליים חברתיים, קשיי ההתייצבות של משטרים דמוקרטיים, אתגרי העולם הרב תרבותי ויחסי מגדר. המשרה מצריכה ורסטיליות מבחינת
הנחיית תלמידי\ות מחקר והוראה.
דרישות המשרה:
· תואר “דוקטור לפילוסופיה” במועד תחילת העבודה.
· הצטיינות במחקר והתמצאות רחבה בדיון ההיסטוריוגרפי
· פרסומים אקדמיים שהתפרסמו או שהתקבלו לפרסום
· יכולת מחקר עצמאית
· כישורי הנחייה והוראה רחבים ומגוונים בהיסטוריה מערבית.
· יכולת הוראה בשפה העברית, לכל המאוחר החל מהשנה השלישית מתחילת ההעסקה.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים. מועד תחילת העבודה: אוקטובר 2021 , בכפוף להחלטת מוסדות האוניברסיטה שתימסר למועמד\ת עם קבלת המשרה.

להגשת מועמדות יש לשלוח: מכתב פנייה הכולל תיאור קצר של המועמד\ת ומסלול חיים חינוכי ואקדמי (עד שני עמודים), קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות, תיאור תמציתי של תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד), וכן סילבוס טנטטיבי של 2 קורסים אפשריים. מועמדים שיעברו לשלב השני יוזמנו לריאיונות ויתבקשו לדאוג למכתבי המלצה.

נא לשלוח אל: פרופ’ חררדו לייבנר, ראש החוג להיסטוריה כללית, schoolofhist@tauex.tau.ac.il .
המועד האחרון להגשת המועמדות: 30 בנובמבר 2020

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

https://humanities.tau.ac.il/history-school

Message publisher
פרופ' מירי שפר-מוסנזון ראשת בית הספר להיסטוריה ע"ש יעבץ אוניברסיטת תל אביב shefer@tauex.tau.ac.il https://humanities.tau.ac.il/history-school
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added