< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: יש חיים (גם) בשוליים - הכנס השלישי של קהילת מחקר להט"ב/קוויר באגודה הסוציולוגית הישראלית [מקוון 12/20] 10.10.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0092003/

יש חיים (גם) בשוליים”: הכנס השלישי, 10 בדצמבר 2020
קול קורא

קהילת המחקר הלהט”בקווירית באגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינה אותך להגיש תקציר להרצאה בכנס השלישי, “יש חיים (גם) בשוליים”, אשר יתקיים ב-10 בדצמבר 2020 באופן מקוּוָן.
הכנס יתמקד בהיבטים סוציולוגיים, אך לא רק, של חוויות החיים של להטב”ק, המְמוּצבים מחוץ לַ”סצינה” התל-אביבית בהֶקשרים גילאים, מרחביים, אתניים, גופניים ו/או משתנים סוציו-דמוגרפיים אחרים. בכנס ננסה לבחון כיצד ה”קהילה” שלַרוב נוהגים/ות להתייחס אליה כאל מִקשה זהותנית אחת שגבולותיה ברורים, איננה בהכרח כזו; אלא כוללת מגוון עשיר של זהויות ומיקומים חברתיים, תרבותיים וקיומיים.
נשמח לקבל תקצירי מחקרים, שיש להם קשר או השקה לסוגיות אלו. למשל: להטב”ק קשישים/ות, עניים/ות, נכות/ים, בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית וכיוצא באלו. התקציר יעמוד על 250 – 300 מילים ויכלול רקע תיאורטי, מטרה או שאלת מחקר, שיטת מחקר, ממצאים ודיון. בנוסף, יש לשלוח ביוגרפיה קצרה (4-5 משפטים). התאריך האחרון למשלוח התקציר הוא 10 באוקטובר, 2020.
להגשת התקציר ולשאלות נוספות אפשר לפנות לגילי הרטל, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן, gilly.hartal@biu.ac.il או לעדי מורנו, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, adimoreno@gmail.com

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added