< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // ספר: הסכסוך בחברה הישראלית: היבטים פסיכולוגיים בטקסים לאומיים (רינת אברבמוביץ, דניאל בר-טל, אבנר בן-עמוס) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082727/

רינת אברמוביץ, דניאל בר-טל, אבנר בן-עמוס, הסכסוך בחברה הישראלית: היבטים פסיכולוגיים בטקסים לאומיים, מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום – אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, 2020

סכסוך דמים ארוך שנים אינו יכול להתמשך ללא תמיכה של אמונות פסיכולוגיות-חברתיות, אשר מזינות אותו.
הספר מתמקד בסכסוך הישראלי-ערבי ומתאר את האמונות שבאו לידי ביטוי בטקסים הלאומיים של יום הזיכרון ויום העצמאות. אמונות אלה, המבטאות את העמדה הממסדית, מהוות יחדיו את אתוס הסכסוך של החברה הישראלית, אשר נתונה מזה שנים רבות בסכסוך בלתי נשלט. ממצאי המחקר מראים כי אמונות אלו בלטו בעשורים הראשונים שלאחר הקמת המדינה, נסוגו בעוצמתן בשנות השמונים והתשעים, וחזרו לבלוט לאחר שנת 2000.
בבסיס המחקר עמדו שלוש הנחות: א. חברות המעורבות בסכסוך בלתי נשלט מפתחות תשתית פסיכולוגית־חברתית, המאפשרת להן להתמודד עם האתגרים שמציבים תנאי הסכסוך. ב. טקסים לאומיים הם אחת המסגרות הלוקחות חלק בעיצוב וייצוג האתוס החברתי לבני החברה, ושמור להן תפקיד חשוב בהעברת האמונות החברתיות שלו. ג. שינויים מכריעים בחיי החברה כוללים התפתחות והשתנות של אמונות חברתיות של אתוס הסכסוך.
ממצאי המחקר הראו שבמהלך תקופת המחקר, הכוללת ציוני דרך ביחסי הסכסוך, כמו מלחמות ואלימות לצד תהליכי של שלום, אפשר לזהות דפוס כללי בהתפתחות האמונות אשר תואם את האירועים המכריעים בחברה הישראלית לאורך השנים. הממצאים מתיישבים עם התפקידים הפסיכולוגיים, שמילאו אמונות אתוס הסכסוך בחברה, כמו סיפוק הצורך בהסבר הגיוני למצב, התמודדות עם אי הוודאות, הצדקה למעשים קשים המכוונים כלפי האויב והפחתת רגשות אשמה ובושה, העלאת המוטיבציה להתגייס ועוד.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה