< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / למאמרים: קובץ על המושב, במלאת 100 שנה להווסדו (לביאה אפלבום, מיכאל סופר) [עברית] דדליין לכתב יד מלא=31.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081713/

יד-טבנקין, מכון המחקר של התנועה הקיבוצית, מזמין חוקרים להגיש הצעות למאמרים עבור קובץ מחקר שיעסוק בנושא התמורות שחלו במושב בעשורים האחרונים, לקראת שנת המאה להיווסדו.

במהלך השנים, מאז ייסודו של המושב, אך בעיקר בשלושת העשורים האחרונים, חלו במושבים תמורות מרחיקות לכת שבאו לביטוי בתחומים שונים: חברה וקהילה, כלכלה, ארגון ושלטון מקומי, תכנון פיסי וסביבה, היבטים משפטיים (אגודות שיתופיות, זכויות מקרקעין וכדומה) ועוד. מטרת הספר היא לשקף את התמורות הללו ובמידת האפשר להצביע על משמעותן לגבי כיווני הפיתוח של המושב ועתידו כצורת יישוב ייחודית. קובץ המחקר מיועד לקהילה האקדמית ולציבור המתעניין.

המדובר במאמרים בסדר גודל של כ-6,000 מילים. לכל מאמר יש לצרף תקציר עברי ותקציר אנגלי, כל אחד בהיקף של כ-150 מילים. המאמרים יעברו שיפוט אקדמי ועריכה כמקובל.

ניתן לשלוח את ההצעות למאמרים עד סוף ספטמבר 2020. על ההצעות לכלול כותרת זמנית, תיאור קצר של נושא המאמר ותרומתו המשוערת של המחקר לקובץ.

 

מועד סיום כתיבת המאמרים: מרץ 2021.

 

את ההצעות יש לשלוח אל עורכי הקובץ:

ד"ר לביאה אפלבום     levia.app@gmail.com  ופרופ' מיכאל סופר soferm1@gmail.com

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה