< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בכיר/ה בבית הספר לעבודה סוציאלית [אונ תל אביב] דדליין=3.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0081514/

קול קורא להגשת מועמדות למשרת סגל בכיר (כל הדרגות*)
בבית הספר לעבודה סוציאלית לשנת הלימודים תשפ"ב

המשרה הינה תקנית, בהיקף של 100%, העסקה תתחיל בשנת הלימודים תשפ"ב, 1.10.2021.

המשרה פתוחה:
1. למועמדים/ות עם תואר Ph.D, וכן תואר בוגר (BSW) ו/או מוסמך בעבודה סוציאלית (MSW), המתמחים במגוון תחומי הפעולה של העבודה הסוציאלית.
או:
למועמדים/ות עם תואר Ph.D בתחומים בעלי זיקה הדוקה לנושאים ולבעיות החברתיות בהם עוסקת העבודה הסוציאלית, כגון: ילד ונוער, משפט ורווחה, מגדר, לימודי מוגבלות, זקנה.
2. בוגרי/ות בתר-דוקטורט של שנה לפחות בחו"ל (במקרים בהם הדוקטורט נעשה בישראל).

חבר/ת סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית מצופה להפגין:
1) יכולת לערוך מחקרים ברמה גבוהה ולפרסמם בכתבי עת המדורגים ברבעים העליונים של תחומי המומחיות או לפרסמם בפלטפורמות המקובלות למצוינות מחקרית בתחומי ההתמחות.
2) יכולת להנחות תלמידים לתארים מתקדמים.
3) יכולת להורות בעברית ובאנגלית (כיתות קטנות וגדולות) בתואר הראשון, השני והשלישי.
4) יכולת ונכונות להפגין מנהיגות מדעית וחברתית ולהשפיע על עיצובם של שירותי הרווחה והמדיניות הציבורית בתחום העיסוק.
5) יכולת לגייס כספי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות.

המועמדים/ות יבחנו על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית, יכולת הוראה, יכולת להשפיע על שירותי רווחה/ מדיניות, והרלוונטיות של תחום מומחיותם (נושא מחקרם/הוראתם) לצרכי בית הספר. הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תקבע על פי כישורי המועמד/ת.

על המעוניינות/ים לכלול בפנייה את הפרטים הבאים:
• קורות חיים במתכונת הנדרשת על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל-אביב.
• רשימת פרסומים מדעיים.
• ביוגרפיה מדעית הכוללת תכנית מחקר עתידי (2-3 עמודים)
• רשימת תחומי עניין במחקר ובהוראה.
• תדפיסים של עד חמישה מאמרים (שפורסמו/התקבלו לפרסום) שישמשו להערכת ההישגים או ספר/ים (שפורסמו/התקבלו לפרסום), במידה וזו אמת המידה האקדמית הנהוגה בתחום המומחיות.
• שמות של שלושה ממליצים/ות שהביעו הסכמה לכתוב מכתבי המלצה (כולל כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני).
• סקרי הוראה (אם יש).

את כל החומר יש לשלוח עד יום 3.11.2020 לראש ביה"ס פרופ' עינת פלד,
לדוא"ל של דפנה מרקו: dafnam@tauex.tau.ac.il
סודיות מובטחת

*לדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופ' חבר ופרופ' מן המניין

 

מפרסם ההודעה
דפנה מרקו ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב dafnam@tauex.tau.ac.il 03-6409556, 03-6409130
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה