< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: סליל - כתב עת להיסטוריה, קולנוע וטלוויזיה (הילה לביא ואסף טל) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062820/

סליל, גיליון 14, מרכז ריכרד קבנר להיסטוריה גרמניה, האוניברסיטה העברית ירושלים, ירושלים, 2020

כתב העת מציג מגוון של גישות הקושרות בין חקר ההיסטוריה ובין סרטי קולנוע וטלוויזיה. מטרתם של המאמרים, מאמרי ביקורת, ראיונות ומסות המתפרסמים במסגרתו היא לקדם ולהעשיר את הדיון הביקורתי בקשרים בין הדימויים האודיו-ויזואליים הקולנועיים והטלוויזיונים ובין החברות שהפיקו אותם וצורכות אותם.

https://slil.huji.ac.il/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה