< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הודעה שנייה // לפורום: לימודי גלובליזציה [ון ליר, ירושלים] דדליין=1.8.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062525/

המושג "גלובליזציה" משמש היום אחת מנקודות המוצא להבנת העבר וההווה כאחד. אך למרות חשיבותו ומרכזיותו של מושג זה, טרם נוצר במדעי הרוח והחברה בישראל בסיס מוסדי ומתודולוגי לפיתוח מחשבה גלובלית.

מכון ון ליר בירושלים שואף להשלים את החסר הזה, ולשם כך הוא מייסד פורום ללימודי גלובליזציה. הפורום יתחיל לפעול בסתיו 2020 ויאגד חוקרים וחוקרות ממגוון מוסדות, תחומי ידע ודרגות אקדמיות. פעילות הפורום תתמקד בחמישה נושאים: קפיטליזם גלובלי בהקשרים מקומיים (בישראל ומחוצה לה); מדע וטכנולוגיה; אזרחות והגירה; תרבות; וסביבה. הפורום, כך אנו מקווים, ישמש חממה לקידום לימודי הגלובליזציה בישראל.

במהלך שנת הלימודים האקדמית 2020–2021 ייערכו במסגרת הפורום כחמישה מפגשים. בכל מפגש נשמע הרצאה מפי אחד המשתתפים, נקשיב להצגה של ספר בולט בתחום, ונקיים דיון במליאה על פיתוח שדה המחקר. מעת לעת יתארחו בפורום, באמצעות זום, דוברים ודוברות מובילים מרחבי העולם. במפגש הראשון יתארח ארג'ון אפדוראי (Arjun Appadurai, NYU) ובמפגש השני תתארח ססקיה סאסן (Saskia Sassen, Columbia University).

נוסף על כך, אנחנו מקווים שהפורום יהווה מסגרת לשיתופי פעולה וליוזמות שונות אשר יוכלו לזכות במימון צנוע מטעם מכון ון ליר – כגון פרויקטים מחקריים במגוון נושאים, כנסים, סילבוסים לקורסים חדשים ועוד. כך למשל, כבר בתחילת שנת הפעילות 2020–2021 נבקש הצעות למחקרים בנושא תאגידים גלובליים בישראל. המימון יהיה תלוי באישור תקציבי.

הפורום מונה כעת כעשרים חברות וחברים ונשמח לצרף אליו חוקרות וחוקרים נוספים. הפורום פתוח גם לתלמידות ולתלמידים לתואר שני ושלישי.

המעוניינים.ות להצטרף לפורום מוזמנים.ות לשלוח מסמך קצר (באורך של 500—1000 מילים) ובו התייחסות לשאלות האלה: (1) מה טיב העניין שלך בלימודי גלובליזציה? (2) אילו מושגים ומסגרות

דיון ראוי לדעתך לפתח כדי לקדם את הידע הגלובלי הבינתחומי?
את המסמך, בצירוף קורות חיים, יש לשלוח עד 1 באוגוסט 2020, לכתובת shanib@vanleer.org.il

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
כתובת מלאה
מכון ון ליר בירושלים, ז'בוטינסקי, Jerusalem, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה