< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // ** בוטל ** מלגה: תכנית האוניברסיטה העברית של מלגות בתר-דוקטורט לדוקטורנטיות מצטיינות [העברית, ירושלים] דדליין=6.8.20 ** בוטל **

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0062222/

ההודעה מבוטלת

תכנית אוניברסיטאית למלגות בתר-דוקטורט

לדוקטורנטיות מצטיינות תשפ"א (2020-2021 )

 

מטרת תכנית מלגות זו לעודד נשים לבחור בקריירה מדעית ובכך לצמצם בהדרגה את הפער הגדול שקיים היום בין מספר הנשים והגברים בדרגות האקדמיות הבכירות. לשם כך, התכנית מציעה מלגות בתר-דוקטורט (פוסט-דוקטורט) לדוקטורנטיות מצטיינות להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל, או במתכונת משולבת בארץ ובחו"ל (dual location; פרטים בסעיף 3). המלגות עשויות לסייע בעתיד התמודדות על משרת חברת סגל אקדמי באוניברסיטה העברית או במוסד אקדמי אחר.

 

בשנת הלימודים תשפ"א (2020-2021) תעניק האוניברסיטה במסגרת התכנית מספר מלגות

בגובה של עד 25,000 דולר ארה"ב למלגה. מלגות אלו מיועדות לסיוע במימון השהות בהשתלמות בחו"ל או במימון השהות בחו"ל במסגרת התכנית המשולבת בארץ ובחו"ל. ככלל, המלגות ניתנות עבור שנת השתלמות אחת. בתום שנת ההשתלמות הראשונה המלגאית רשאית להגיש מועמדות מחדש והוועדה תשקול אפשרות של הענקת מלגה לתקופת השתלמות של שנה נוספת.

 

תנאים להגשה ולבחירת המועמדות:

 1. זכאיות להגיש בקשה למלגה חוקרות מכל התחומים האקדמיים, שמתכוונות להיות בפוסט-דוקטורט בחו"ל בתשפ"א (או בתכנית משולבת בארץ ובחו"ל) באחת מהאוניברסיטאות המובילות בעולם בתחום מחקרן, וזכו במלגה מהמוסד הקולט או כל מלגת פוסט-דוקטורט אחרת, בסכום כולל שלא עולה על 80,000$ לשנה. קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור קבלה להשתלמות במוסד בחו"ל ובקבלת מלגה כאמור.
 2. תנאי נוסף להגשת הבקשה הוא שהמועד בו צפויה החוקרת לקבל את התואר השלישי הוא לא יאוחר משנה לאחר היציאה להשתלמות ובעת תחילת ההשתלמות העבודה הוגשה לשיפוט, או שבעת היציאה להשתלמות טרם חלפו ארבע שנים ממועד הזכאות לקבלת התואר השלישי (כלומר, הזכאות לתואר ניתנה אחרי 1.10.2016).
 3. הוועדה האוניברסיטאית תשקול אפשרות של הענקת מלגת בתר דוקטורט משולב (dual location) לחוקרות אשר מתכוונות לבצע מחקר בחו"ל בתקופות לא רצופות במהלך ההשתלמות ע"פ התנאים הבאים:

– המלגה מיועדת למי שתקופת הבתר דוקטורט שלה תהיה לפחות שנתיים. במהלך תקופת השתלמות זו החוקרת תשהה בחו"ל לתקופה של לפחות 12 חודשים במצטבר.

– לא תאושר תקופת בתר דוקטורט בקבוצת המחקר בה ביצעה החוקרת את עבודת הדוקטורט.

– עדיפות תינתן למי שתבחר לבצע את הבתר דוקטורט באוניברסיטה העברית, ובלבד שיהיה זה בקבוצת מחקר, מחלקה או מכון אחרים מאלה שנעשתה בהם עבודת הדוקטור. תיבחרנה מועמדות שיש להן התחייבות למימון לתקופת מחקר של שנתיים לפחות.

 

 1. במשך תקופת ההשתלמות תקדיש החוקרת את מלוא זמנה לפעילות האקדמית באוניברסיטה בה היא משתלמת. בתום שנת המלגה חובה להעביר אלינו דוח התקדמות במחקר.
 2. החוקרת תעביר לאוניברסיטה את הצהרתה כי לקראת השלמת השתלמותה בחו"ל תפנה אל האוניברסיטה העברית ואל מוסדות אקדמיים בארץ בבקשה להצטרף כחברת סגל. לאוניברסיטה העברית תהיה זכות סירוב ראשונה. אם תחליט החוקרת שלא לקבל הצעה להצטרף לסגל האוניברסיטה העברית כחברת סגל במסלול הרגיל, יהיה עליה להשיב לאוניברסיטה את המלגה שקיבלה לפי התנאים שרשומים בכתב ההתחייבות המצורף לקול קורא זה.
 3. בחירת המועמדות הזוכות תעשה על ידי יועצת הנשיא לקידום נשים באקדמיה וחברי ועדת המלגות האוניברסיטאית, ותתבסס על מצוינות מדעית בלבד. המלגות מיועדות לנשים בכל מצב משפחתי.
 4. תכנית זו מיועדת לחוקרות אשר לא היו בעבר בעלות מינוי כחברות סגל אקדמי בכיר במסלול האקדמי הרגיל במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל.
 5. הודעות על זכייה במלגה תשלחנה במהלך חודש ספטמבר 2020 , לכל המאוחר

 

נהלי הגשת מועמדות

 

חומר הנדרש (בעברית או באנגלית):

 1. דף נתונים למגישות בקשות לתכנית מלגות בתר-דוקטורט (עמוד 3 בקול קורא)
 2. קורות חיים (כולל רשימת פרסומים).
 3. מכתב פנייה של המועמדת שבו תציג את עצמה ותפרט התנאים הכספיים המוצעים על ידי המוסד המארח ו/או ע"י מקורות מימון אחרים (במידת האפשר ,יש לצרף מסמכים מאשרים את הנ"ל).
 4. תמצית עבודת המחקר שתיעשה במהלך ההשתלמות.
 5. מכתב קבלה להשתלמות (אם יש בידיה בעת הגשת המועמדות)..
 6. מכתב המלצה מהמנחה בדוקטורט. אם יש/היה יותר ממנחה אחד יש לצרף מכתב המלצה מכל מנחה
 7. מכתב המלצה מחבר סגל בכיר בתחום המחקר של המועמדת.
 8. מכתב המלצה מהמנחה/ים להשתלמות בתר-דוקטורט (אם קיימת כבר היכרות).
 9. הצהרת המועמדת שבתום ההשתלמות תפנה למוסדות בישראל כדי להתקבל כחברת סגל (מצורפת לקול קורא זה) ותעביר דוח התקדמות במחקר.

 

על המועמדת להשלים הגשת כל המסמכים הנ"ל עד לתחילת ההשתלמות כתנאי לקבלת המלגה; תנאי נוסף לקבלת המלגה: החתמת המועמדת על כתב התחייבות שמצ"ב לידיעה בלבד. כתב התחייבות יישלח לזוכות לצורך החתמת המלגאית

 

תיק המועמדות חייב להיות מוגש כקובץ PDF אחד, כאשר המסמכים הנדרשים מסודרים לפי הרשימה שלעיל ב"חומר הנדרש"

יש להעביר את הקובץ עד יום ה', 6.08.2020

לכתובת אימייל של גב' סורנה סיגל,

soranas@savion.huji.ac.il .

 

שאלות בנושא ההגשה יש להפנות בכתב לדוא"ל הנ"ל

 

 

הצהרת המועמדת:

 

אני ________________ מספר ת.ז. ________________

 

 • מצהירה בזאת שבתום ההשתלמות בחו"ל אפנה למוסדות אקדמיים בישראל ובראשונה לאוניברסיטה העברית כדי לבקש להתקבל כחברת סגל.

 

 • לקראת השלמת השתלמותי בחו"ל אפנה אל האוניברסיטה העברית ואל מוסדות אקדמיים בארץ בבקשה להצטרף כחברת סגל. לאוניברסיטה העברית תהיה זכות סירוב ראשונה. אם אחליט שלא לקבל הצעה להצטרף לסגל האוניברסיטה העברית כחברת סגל במסלול הרגיל, אשיב לאוניברסיטה את המלגה שקיבלתי.

 

 • * אני מצהירה בזאת כי בתום שנת המלגה אעביר דוח התקדמות במחקר.

 

תאריך:___________________ חתימה:___________________

 

דף נתונים למגישות בקשות לתכנית מלגות בתר-דוקטורט

לדוקטורנטיות מצטיינות לשנת תש"פ – 2020/2021

 

שם (בעברית): משפחה______________ פרטי________________ ת.ז._______________

שם (באנגלית):משפחה:___________________פרטי:_____________________

פקולטה שבה עשית את ה-Ph.D.: _______________________

מכון/חוג/התמחות (בעברית): ______________ מכון/חוג/התמחות (באנגלית):___________

טל: (ב')_______________ (ע') _______________ (סלולארי)____________________

e-mail: ___________________________________

כתובת מעודכנת לקבלת דואר: __________________________________________________________

מקום/ות ההשתלמות שבהן את מעוניינת: _______________________________________________________________

מכתב הזמנה: יש / אין (אם יש – נא לציין שם מוסד האקדמי) _____________________

מדריך/ים לדוקטור: __________________________________________________________________

הגשתי /אגיש בקשה למלגה מטעם הגופים הבאים:

– ___________________________

-___________________________

יש / אין זכייה במלגה עבור הפוסט-דוקטורט (אם יש, א לציין את השם וגובה המלגה)

___________________________________

___________________________________

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה