< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת // מלגה: קריאה לקבוצות מחקר במדעי הרוח לשנים תשפ"ג-תשפ"ה [העברית, ירושלים] דדליין=13.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061811/

מרכז מנדל סכוליון, אכסניה המעודדת מחקר ושיתוף פעולה רב-תחומי ובין-דורי בכל ענפי מדעי הרוח, מזמין את חוקרי האוניברסיטה העברית מכל הפקולטאות ליזום ולהציע קבוצות מחקר רב-תחומיות במדעי הרוח לשנים תשפ"ג-תשפ"ה (אוקטובר 2022–ספטמבר 2026). כל הצעה תוצע על-ידי ארבעה חוקרים ראשיים; לאחר שתיבחר הקבוצה, יצורפו אליהם, באמצעות קול-קורא נוסף, גם ארבעה דוקטורנטים מן האוניברסיטה העברית. בתנאים מסוימים ניתן להזמין לקבוצה גם חוקרים מחוץ לאוניברסיטה העברית.

 

השוקלים להגיש מועמדות מוזמנים להתייעץ עם חברים בקבוצות מחקר (בהווה או בעבר) ו/או עם הראש האקדמי של מרכז מנדל סכוליון, פרופ' אלישבע באומגרטן (elisheva.baumgarten@mail.huji.ac.il)

 

הרכב קבוצת המחקר

 

בקבוצה ישתתפו ארבעה חוקרים ראשיים, אשר לפחות שלושה מהם יהיו חברי הסגל האקדמי הפעיל של האוניברסיטה העברית וישתתפו בקבוצה למשך שלוש שנות פעילותה (על שבתונים, ראו בסעיף תנאי עבודה). החוקר הראשי הרביעי עשוי לבוא ממוסד אחר, בארץ או בחו"ל, וגם עשוי להשתתף בקבוצה או במשך כל תקופת פעילותה, או משך תקופה קצרה יותר; על הקבוצה לוודא שתמיד יהיו בה ארבעה חוקרים ראשיים. 

הקבוצה לשנים תשפ"ג–תשפ"ה תיבחר בראשית ינואר 2021, כלומר כמעט שנתיים לפני ראשית פעילותה, ואילו ארבעת הדוקטורנטים ייבחרו באביב 2022, כשישה חודשים לפני ראשית פעילותה.

 

הצעות מחקר

 

קבוצת המחקר תיבחר על-ידי הוועדה האקדמית של מרכז מנדל סכוליון מבין הקבוצות שהגישו מועמדות. הצעה של קבוצה צריכה להצביע על שיתוף פעולה צפוי בין החוקרים, לפרט את שיטות העבודה של הקבוצה ולהצביע על המסגרות, הדרכים והפעולות למימוש שיתוף הפעולה. תינתן עדיפות להצעות מחקר בעלות היקף תרבותי רחב. הוועדה האקדמית עשויה להציע שינויים בהצעות או אף להציבם כתנאי לקבלתה של קבוצה. הוועדה מצוּוה לבחור בקבוצות איכותיות, ושמורה לה הזכות שלא לבחור בקבוצה אם לא תימצא קבוצה ראויה.

 

בהצעת המחקר יש לכלול:

 

שם נושא המחקר – בעברית ובאנגלית.

שמות החוקרים הראשיים.

תקציר של הצעת המחקר בעברית ובאנגלית.

תיאור מפורט, בעברית או באנגלית, של המחקר המוצע, תוך הדגשת הנקודות הבאות:

הגדרת הנושא שיעמוד במרכז עניינה של הקבוצה

סקירה של מצב המחקר ושל הספרות הרלוונטית

תיאור הפעילות הרב-תחומית והאינטראקטיבית המבוקשת של קבוצת המחקר

הגדרת המטרות של המחקר

המתודולוגיות העיקריות שישמשו במחקר

תיאור ההישגים המחקריים הצפויים

תכנית עבודה של הקבוצה לשלביה לשלוש שנים.

כנסים ופעילות שוטפת ומשותפת שיתקיימו במהלך עבודת הקבוצה.

ציון אבני דרך העשויות להעיד על התקדמות במחקר והשגת היעדים.

ההצעה כולה – עד כעשרה עמודים. היא תוגש במשותף על ידי החוקרים המציעים אותה, והם גם יאשרו בחתימתם את נכונותם לעבוד לפי המפורט בהצעה ולפי תנאי העבודה של מנדל סכוליון. הם גם יצרפו להצעה את קורות החיים ורשימות הפרסומים שלהם. דוגמאות של הצעות של קבוצות שהתקבלו מוצגות באתר של המרכז.

 

תנאי העבודה במנדל סכוליון

 

חוקר ראשי מהאוניברסיטה העברית יקבל פטור כל שנה מהוראה בהיקף של קורס שנתי אחד (2 ש"ש). האוניברסיטה תממן הוראה בהיקף זה במקומו. תנאי ההעסקה של חוקר ראשי הבא מחוץ לאוניברסיטה העברית ייקבעו על בסיס אישי.

ארבעת תלמידי הדוקטור יקבלו מלגת מחיה נדיבה בכפוף לתקנוני האוניברסיטה.

לרשות הקבוצה יעמוד תקציב מחקר.

תקופת העבודה של הקבוצה: מראשית אוקטובר 2021 עד סוף ספטמבר 2025.

המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל אחד מחברי הקבוצה יוקצה משרד שיהיה מקום עבודתו באוניברסיטה במשך שלוש שנות פעילותה של הקבוצה. חברי הקבוצה מתחייבים לעבוד במרכז לפחות ארבעה ימים בשבוע, לקיים בו את פעילותם המחקרית השוטפת, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז. רוב הפעילות המשותפת בימי חמישי (כאחת לחודש), לכן מומלץ לא לקבוע הוראה ביום זה, ומכל מקום לא בין השעות 12:30–14:00.

ככלל, כל קבוצה תקיים פגישה אחת לשבוע במהלך שנת הלימודים, פרט לשבוע שיש בו פעילות משותפת של המרכז.

חברי הקבוצה מתחייבים שלא להיות מועסקים בכל עבודה נוספת במשך תקופת המחקר, פרט להוראה באוניברסיטה העברית.

החוקרים הראשיים רשאים לצאת לשבתון, במגבלות הבאות:

א. לתקופה שלא תעלה על חצי שנה במשך שלוש שנות פעילות הקבוצה

ב. לא יותר מחוקר אחד בכל עת

ג. לא בסמסטר הראשון או האחרון של תקופת המחקר

 

דיווח: בסוף השנה הראשונה והשלישית (עד 15 ביולי) ובאמצע השנה השנייה (15 בינואר) יגיש כל אחד מחברי הקבוצה דו"ח על פעילותו, וכן תגיש הקבוצה דו"חות קבוצתיים במועדים ההם. הדו"חות יתמקדו בהתקדמות המחקרית בתקופה הנסקרת ובתוכניות לתקופה הבאה.

הוועדה האקדמית מוסמכת להפסיק את פעילות הקבוצה או את פעילות אחד או יותר מחבריה בתום השנה הראשונה או השנייה אם לא התקיימו התנאים הנ"ל (סעיפים 5–9) לשביעות רצונה.

בשנה השלישית של פעילותה תקיים הקבוצה כנס מחקרי ותדאג לפרסום פירות מחקריה — אם כאסופת מאמרים ואם כגיליון מיוחד של כתב-עת שפיט.

קבוצות המתקשות לעמוד בכל התנאים רשאיות לפנות אל הראש האקדמי של המרכז ולבקש אישור חריג. הוועדה האקדמית שומרת לעצמה את הזכות לקבל גם הצעות מחקר חריגות.

 

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך כ"ז בכסלו תשפ"א

13/12/2020

ההגשה באמצעות המייל: scholion@savion.huji.ac.il

מידע נוסף על המרכז: www.scholion.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה