< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות מנדל לפוסטדוק במדעי הרוח והיהדות [העברית, ירושלים] דדליין=15.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0061810/

מלגות מנדל במדעי הרוח והיהדות לבעלי תואר דוקטור מצטיינים לשנים תשפ”ב-תשפ”ד, 2024-2021

 1. המלגות מיועדות לחוקרים מהארץ ומחו”ל שהוכיחו מצוינוּת יוצאת דופן, עומק ומקוריות, ואשר מחקריהם עשויים להפרות את השיח האקדמי והתרבותי.
 2. רשאים להגיש מועמדות חוקרים שקיבלו לא מכבר תואר דוקטור, ולא לפני 1 באוקטובר 2016. רשאים להגיש מועמדות גם חוקרים שטרם קיבלו את התואר, ובלבד שיגישו את עבודת הדוקטור עד ה-15 בספטמבר 2020. הזכייה במלגה מותנית באישור התואר עד 1 באפריל 2021.
 3. מלגאי מנדל עוסקים במחקר בתנאים מיטביים ומלמדים כל שנה קורס באוניברסיטה העברית (2 שעות שבועיות). ההוראה יכולה להתנהל בשפה האנגלית.
 4. מלגאי מנדל מקבלים בשנה כ-150,000 ₪ וכן תקציב מחקר.
 5. המלגה היא לשלוש שנים, החל בראשית אוקטובר 2021. קיימת אפשרות לקבל את המלגה למשך שנה או שנתיים בלבד.
 6. המלגות מוענקות על בסיס תחרותי וללא העדפה מראש של תחום מסוים במדעי הרוח או היהדות.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

15 בספטמבר 2020, כ”ו באלול תש”ף

 

תנאי המלגה:

 1. מלגאי מנדל יקדישו את זמנם למחקר ואינם רשאים לעבוד בשום עבודה נוספת, מלבד הוראה בתוך האוניברסיטה כאמור.
 2. המחקר יתנהל בבניין מנדל בקמפוס הר הצופים. לכל מלגאי יוקצה משרד במרכז אשר יהיה מקום עבודתו באוניברסיטה במשך תקופת המלגה, ובו יקיים את פעילותו המחקרית. המלגאים מחויבים לעבוד במרכז מנדל סכוליון ארבעה ימים בשבוע, וגם להשתתף בפעילות המשותפת של המרכז, בדרך כלל אחת לחודש.
 3. תקופת המלגה מראשית אוקטובר 2021 עד סוף ספטמבר 2024. בסוף השנה הראשונה והשלישית (עד 15 ביולי), ובאמצע השנה השנייה (עד 15 בינואר), יגיש המלגאי להנהלת המרכז דו”ח על פעילותו. הדו”חות יתמקדו בהתקדמותו המחקרית בתקופה הנסקרת וביעדיו המחקריים בחודשים בשנה הבאה.
 4. הוועדה האקדמית של המרכז מוסמכת להפסיק את המלגה בתום השנה הראשונה או השנייה, אם לא התקיימו התנאים הנ”ל (סעיפים 3-1) לשביעות רצונה.
 5. מלגות מנדל כפופות לתקנון האוניברסיטה העברית למלגות פוסט-דוקטורט.

 

הגשת מועמדות – באמצעות המערכת להגשת מועמדות למלגות באוניברסיטה העברית בלבד.

יש להירשם באתר ולפעול לפי ההנחיות. המלגה רשומה תחת מלגות הפקולטה למדעי הרוח.

שימו לב! המערכת תיסגר ביום שלישי ה-15.9.2020 .

 

על המועמדים להגיש את המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה מקוון
 2. קורות חיים (עד שני עמודים)
 3. רשימת פרסומים
 4. מכתב הצהרת כוונות, המסביר את תכניות המחקר שלך לשנתיים הבאות (עד שני עמודים). יש לציין, בין השאר, את הקשר בין תכנית המחקר המוצעת לעבודת הדוקטור שכתבת, וכן כיצד תסייע שהייתך בירושלים במימוש התוכנית.

5 דוגמה לכתיבה אקדמית – מאמר או עבודה אקדמית שכתבת, עד שלושים עמודים.

 1. תקציר עבודת הדוקטור, עד שני עמודים.
 2. שני מכתבי המלצה. על הממליצים להגישם ישירות עד 15.9.20, בהתאם להנחיות המופיעות באתר המערכת להגשת מועמדות למלגות.

 

תהליך הבחירה:

בשבוע הראשון של דצמבר 2020 ייבחרו המועמדים הסופיים. אלה, מן הארץ ומחו”ל. המועמדים יוזמנו להתראיין על ידי הוועדה האקדמית של המרכז באמצעות אפליקציית “זום” בימי רביעי וחמישי 30-31.12 . 

 

מודעה זו מיועדת לנשים ולגברים כאחד

 

לשאלות כלליות ניתן לגשת לאתר המרכז ובנוסף ניתן לפנות במייל: scholion@savion.huji.ac.il

https://scholion.huji.ac.il/

Message publisher
מורן זיני גרדשטיין | מנהלת אקזקוטיבית מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח האוניברסיטה העברית בירושלים T +972.2.5882430 | F +972.2.5881196 scholion@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים, Jerusalem
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added