< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מסמך מסכם של וועדת מומחים מטעם היוזמה-מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה -21 (ענת זוהר, עודד בושריאן)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0061510/

זוהר, ע', ובושריאן, ע' (עורכים) (2020). התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21 — סיכום עבודתה של ועדת המומחים, תמונת מצב והמלצות. ירושלים: יוזמה — מרכז לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

מה צריכים התלמידים והתלמידות בישראל ללמוד בבתי הספר במאה ה -21 ? אילו שינויים יש לבצע בתוכניות הלימודים ואילו חומרי לימוד ראוי להעמיד לרשות התלמידים והתלמידות כדי שיתמכו באופן מיטבי בלמידה?

במענה לפניית משרד החינוך, הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועדת מומחים בראשות פרופ' ענת זוהר, שהובילה תהליך למידה מקיף בנושא התאמת תוכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה-21. במהלך עבודתה סקרה הוועדה מחקרים, ניירות עמדה, מודלים וקווי מדיניות מהארץ ומהעולם, ונפגשה עם גורמים מהשדה על מנת לגבש המלצות למדיניות עתידית בנושא.

בתום דיוניה ערכה הוועדה מסמך מסכם זה, שתוכנו והמלצותיו מוסכמים על כלל חבריה. המסמך מציג סיכומים של הגות וידע מחקרי בלתי תלוי ומעודכן, והוא כולל המלצות לחשיבה ולפעולה.

 http://education.academy.ac.il/Index4/Entry.aspx?nodeId=992&entryId=21219

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה