< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // תזכורת // שינוי מועד // סדנה: כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים - מתחילים (ברכה אלפרט) [מקוון] תאריך חדש=8.9.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0061013/

1כתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים – מתחילים , פרופ’ ברכה אלפרט ( יתקיים באופן מקוון)

הסדנה תעסוק בדרכים לכתיבה של עבודות ומאמרים איכותניים. נדון באופן שבו עוברים משלב ניתוח הנתונים לשלב הכתיבה ובאופיו של התוצר הכתוב. נבחן את רכיבי הטקסט האיכותני ונלמד כיצד להציגו: הצבת הבעיה ומיקוד הטיעון המרכזי, מבנה ורצף העבודה הכתובה, תפקידה ומקומה של התאוריה, אופן הצגת הממצאים, סגנון הכתיבה. נעיין בדוגמאות ממאמרים שפורסמו ונציג שאלות לבחינת איכות הטקסט. במידת האפשר נתנסה בכתיבת קטע מתוך מחקר בתהליך. נדון גם בתפקידו ובמקומו של החוקר בכתיבה, ובדרכים לתמיכה בתהליך כתיבה מתמיד ומיטבי.

 

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי החברה וההתנהגות שיש להם היכרות בסיסית עם יסודות המחקר האיכותני ומצויים בתהליך ביצוע, או מתכננים לערוך, מחקר איכותני.

תרומת הסדנה

  • היכרות והבנה של רכיבי הכתיבה של עבודה ומאמר איכותני
  • פיתוח יכולת כתיבה איכותית של תוצרי מחקר איכותני
  • חיזוק המסוגלות וההנעה לכתיבה אקדמית איכותנית

 

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 19 ביולי 2020, בשעות 10:00–14:30
שינוי תאריך הסדנה ושינוי הקישור להרשמה . מועד חדש לסדנה: יום שלישי, 8/09/2020, קישור חדש להרשמה לסדנה https://store.macam.ac.il/store/workshops/9809

מחיר: 300 ₪

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/9672

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added